Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книжарница СТЕНО Психология и психиатрия Логопедия Наръчник на логопеда в образователната система

Наръчник на логопеда в образователната система

Цена: 54.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4887

Диагностика, превенция, консултиране и терапия на деца и ученици

 • Автор(и):
  доц. д-р Елена Бояджиева-Делева
 • Издател:
  РААБЕ България
 • ISBN:
  978-619-256-061-4
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2023
 • Обем:
  240 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Целта на тази книга е да разгледа, анализира и представи ролята, мястото и функциите на логопеда като уникален по рода си специалист в системата на образованието. Наръчникът си поставя за задача да бъде в помощ на специалистите, като отговори ясно и достъпно на следните въпроси:
 

 • КОЙ е логопедът в образователната система – какви са неговите професионален профил и основни функции във връзка с компетентностите и квалификацията му?
 • КЪДЕ е мястото на логопеда в екипната работа в институциите в системата на предучилищното и училищното образование?
 • КОИ са областите на компетентност, приоритетните дейности и задачи на логопедичната работа и кои са целевите групи в нейния обсег?
 • КАК работи логопедът при предоставянето на различните видове подкрепа за личностно развитие, а също и как те могат да се модифицират във вид на телепрактика при необходимост от преминаване към обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)?
   

В изданието ще намерите още:
 

 • характеристика на функциите на логопеда, които пот­вър­ж­да­ват ро­ля­та му на те­ра­певт, от­на­сят се как­то до об­ща­та, та­ка и до до­пъл­ни­тел­на­та под­к­ре­па за лич­нос­т­но раз­ви­тие и об­х­ва­щат ос­нов­ни­те нап­рав­ле­ния на ло­го­пе­дич­на дей­ност, очер­та­ни в меж­ду­на­род­ни до­ку­мен­ти за про­фе­си­о­нал­ния про­фил;
 • сравнение между функциите и дейностите на логопеда и ресурсния учител в об­ра­зо­ва­тел­на­та сис­те­ма;
 • логопедичните дейности при предоставяне на обща и/или допълнителна подкрепа;
 • функционална оценка и функционална комуникация;
 • консултиране и спе­ци­фич­ни пре­по­ръ­ки от­нос­но кон­к­рет­ни дей­нос­ти и въп­ро­си;
 • много примери и казуси, ко­и­то ще доп­ри­не­сат за на­ми­ра­не­то на оп­ти­мал­ни ре­ше­ния при ра­бо­та­та по все­ки кон­к­ре­тен слу­чай.