Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Редки тумори

Цена: 60.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4756

Диагностика и комплексно лечение

 • Автор(и):
  проф. д-р Лена Петкова Маринова, д.м.н.
 • ISBN:
  978-619-7546-90-3
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2023
 • Обем:
  446 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Тази монография обхваща редки доброкачествени и злокачествени тумори, с които автора се е
срещал през своята 35-годишна онкологична практика.


Редките тумори са необятна, все още неразгадана и предизвикателна област, изискваща
разширени проучвания с цел оптимизиране на тяхната диагностика и на необходимото
комплексно лечение. Рядко диагностицираните солидни неоплазми в зряла възраст съставят
15% от всички новодиагностицирани тумори. Основната заслуга при разрешаването на
затруднената патохистологична диагностика, най-много дължим на патолозите, които са
изправени пред изключително предизвикателство – прилагането на имунохистохимичен
анализ.


Голяма част от съдържанието е публикувано като отделни статии в чужди списания на
английски език.

 

Съдържание:

1. Въведение
2. Редки тумори в областта на главата и шията
a. Комплексно лечение след патохистологична и имунохистохимична диагностика
на епително-миоепителен карцином на сумандибуларна слюнчена жлеза;
b. Вретеновидноклетъчен карцином на езика – патохистологичен и
имунохистохимичен анализ, прогноза и лечение;
c. Лъчелечението в комплексното лечение на назални и параназални
дребноклетъчни невроендокринни карциноми;
d. Втори първичен назофарингеален карцином след вискодозова химиотерапия и
автоложна костомозъчна трансплантация поради Ходжкинов лимфом –
клиничен случай с литературен обзор;
e. Клинични наблюдения при рядък синоназален шваном – клиничен случай с
литературен обзор;
f. Изключително рядък първичен недиференциран плеоморфен сарком на
щитовидната жлеза – клиничен случай с литературен обзор;
g. Лечебни резултати след радиохирургия при къси единични метахронни
метастази в двата бели дроба от локално авансирал ларингеален карцином-
клиничен случай с литературен обзор;
h. Рядка лептоменигеална карциноматоза при локално авансирал плоскоклетъчен
ларингеален карцином след продължителен локорегионален туморен контрол
– клиничен случай с литературен обзор;
i. Множествен кожен ангиосарком на скалпа – клиничен случай от нашата
практика с литературен обзор;
j. Мястото на следоперативното лъчелечение в комплексния терапевтичен
подход при авансирал параназен меланом. Ввъзможно ли е постигане на ЛТК
без лъчево-индуциран демиелизиращ синдром?

 

3. Редки костни и хрущялни тумори
a. Хондосарком;
b. Синовиални саркоми;

c. Комбинирано с таргетна терапия интензивно модулирано лъчелечение при
гигантоклетъчен сакрален тумор – ти годишно наблюдение при рядък граничен
тумор с литературен обзор;
d. Диагностика и оптимално комплексно лечение при три клинични случая с
локално авансирал хордом;
e. Перкутанно лъчелечение на еозинфилен гранулом в детска възраст;
4. Редки неоплазми в областта на млечната жлеза
a. Лимфоепителиома – подобен карцином на гърдата - патохистологичен и
имунохистохимичен анализ, диференциална диагноза, прогноза и комплексно
лечение;
b. Синхронност между първичен мамаен остеосарком и инваивен карцином на
млечната жлеза – диагностично диференциално значение на патохистологичен
и имунохистохимичен анализ;
c. Първичен мамарен ангиосарком – клиничен случай с литературен обзор;
d. Първичен невроендокринен крцином на млечната жлеза. Патохистологични
критерии, прогностични фактори и комплексно лечение;
e. Мамарен тип миофибробластом – диференциално – диагностичен проблем при
вретеновидноклетъчните лезии на гърдата;
f. Патохистологично и имунохистохимично изследване при метастаза в тънкото
черво като първа изява на инвазивен лобуларен карцином – клиничен случай с
литературен обзор;
g. Апокринен карцином на млечната жлеза – клиничен случай от нашата практика
с литературен обзор;
h. Лъчелеченир след запазваща гърдата операция при ранен рак на млечната
жлеза – основни принципи и собствен опит
i. Повторно лъчелечение чрез хипофракционирана радиохирургия при голяма
единична мозъчна метастаза от HER2 положителен карцином на гърда;
j. Интензивно модулирано лъчелечение и таргетна терапия при къси негионални
пара-аортални лимфни метастази от HER2 положителен карцином на гърдата;

 

5. Невроендококринни тумори
a. Тератом с малигнена трансформация в невроендокринен карцином – рядък
клиничен случай с патохистологичен и имунохистохимичен анализ;
b. Меркел клетъчен карцином – имунохистохимияна диференциална диагноза,
регионално метастазиране и адювантно лъчелечение;
c. Меркел клетъчен карцином в шиен лимфен възел без доказан първичен тумор
– имунохистохимичен анализ, диференциална диагноза и адюватно
лъчелечение;
d. Четири редки нервоендокринни карциноми с необичайна локализация –
патохистологична характеристика и имунохистохимичен анализ;
e. Втори първичен дребноклетъчен невроендокринен карцином в областта на
главата и шията – клиничен случай от нашата практика с литературен обзор;

 

6. Редки гинекологични тумори
a. патохистологични и имунохистохимични характеристики на локално авансирал
ендометриален папиларен серозен карцином – диференциална диагноза,
прогноза и комплексно лечение;
b. Синхронни първични ендометроидни тумори на яйчника и ендометрума –
патохистологични критерии за диференциална диагноза, клинична
характеристика и лечебно поведение;

 

c. Малигнен смесен Мюлеров тумор на маточната шийка – рядък клиничен случай
с дискусия;
d. Изключително рядък преходноклетъчен карцином на кръглата маточна връзка –
хистопатегенеза, имунохистохимичен анализ, прогноза и оптимално
комплексно лечение;
e. Интензивно модулирано лъчелечение при две симултантни неоплазми –
карцином на маточната шийка и карцином на гърдата. Клиничен случай с
литературен обзор;
f. Карциносарком на матката след продължителна антиестрогенна терапия –
патохистологични характеристики, имунохистохимичен анализ, прогноза и
комплексно лечение;
g. Патохистологична диагноза, имунохистохимичен анализ и оптимално
комплексно лечение при първичен овариален лейомиосарком

 

7. Паратестикуларни липосаркоми
a. Патохистологична и имунохистохимична диагностика при рядък
гигантоклетъчен възпалителен подтип на добре диференциран гигантоклетъчен
възпалителен подтип на добре диференциран паратестикуларен липосарком –
клиничен случай с литературен обзор;
b. Патохистологична диагноза и оптимално лечение при дедиференциран
паратестикуларен липосарком – клиничен случай с литературен обзор;
c. Патохистологична и имунохистохимична диагностика на добре диференциран
паратестикуларен лапосаркома с дедиференцирани клетъчни компоненти – два
редки клинични случая с литературен обзор

 

8. Редки хематологични заболявания
a. Оптимално лъчелечение при солитарен костен плазмоцитом с прогресия към I
кл. Стадий мултиплен миелом – клиничен случай с литературен обзор;
b. Първичен MALT лимфом на колона - патохистологичен и имунохистохимичен
анализ, прогноза и комплексно лечение;
c. Лъчелечението в комплексното лечение на високомалигнени екстраноделни
Не-Хочкинови лимфоми;
d. Диагностика и оптимално лечение при екстрамедуларен плазмоцитом на
черепната база – клиничен случай от нашата практика с литературен обзор;
e. Оптимално лъчелечение при солитарен интракраниален плазмоцитом –
клиничен случай с два локални рецидива

 

9. Редки белодробни тумори
a. Белодробен саркоматоиден карцином - патохистологичен и
имунохистохимичен анализ, прогноза и комплексно лъчение;
b. Субакутна невротоксичност след профилактично краниално лъчелечение при
дребноклетъчен белодробен карцином – клиничен случай с литературен обзор;
c. Лечебна ефективност при белодробен аденокарцином след таргетна терапия,
коронавирус заболяване и радиохирургия на мозъчните метастази

 

10. Редки стомашно-чревни заболявания
a. Комплексно лечение след патохистологичен и имунохистохимичен анализ при
синхронни неоплазми – аноректален ахроматичен злокачествен меланом и
стомашен екстраплеврален фиброзен тумор;
b. Гастро-интестинален стромален тумор на стомаха с рабдоиден фенотип -
патохистологичен и имунохистохимичен анализ,диференциална диагноза,
прогноза и комплексно лечение

 

11. Редки тумори с различна локация и хистология
a. Консолидиращо интензивно – модулирано целокоремно лъчелечение като част
от комплексното лечение на метастазиращ аденокортикален карцином при
подрастващи;
b. Рядък малигнен тумор на обвивката на периферния нерв с периневрална
диференциация – клиничен случай с литературен обзор;
c. Патохистологична и имунохистохимична диагностика на екстраплеврален
солитарен фиброзен тумор – рядък клиничен случай с литературен обзор;
d. Следоперативно лъчелечение при краниофарингеом в зряла възраст – случай от
нашата практика с литературен обзор;
e. Малигнизирал инфламаторен миофибробласен тумор- имунохистохимична
диференциална диагноза и оптимално лечение