Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книжарница СТЕНО Психология и психиатрия Логопедия Диагностика на говора и нарушенията му в детска възраст

Диагностика на говора и нарушенията му в детска възраст

Цена: 20.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4304

Справочник за синдромите на говорна и на езикова патология в контекста на съвременната клинично-лингвистична класификация на комуникативните нарушения

 • Автор(и):
  Елена Бояджиева-Делева
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-619-241-199-2
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2022
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Говорните нарушения в детска възраст са категория, обединяваща различни развитийни синдроми на засегната реализация на устното изказване. В исторически план говорните нарушения са предмет на изследователски интерес още от времето на зараждането на логопедията като наука. Те се включват в различни класификации, създадени в рамките на медицинския, лингвистичния и социалнопсихологическия модел. Някои от тези класификации са основа за развитие на логопедията като наука и практика в България в продължение на десетилетия, благодарение на директния (обикновено преводен) пренос на знания от бившата Съветска школа в българската. Други класификации стават известни и налагат понятийния си апарат у нас в началото на деветдесетте години на XX век със засиленото навлизане на информация от западноевропейската и американската логопедия.

Използването на различни, понякога противопоставящи една на друга теоретични рамки за обяснение и описание на говорните нарушения, както и произтичащото от това хаотично прилагане на различни по адекватност термини за означаването им до голяма степен е преодоляно в българската логопедия. Това става възможно благодарение на интегрирането на медицинския и лингвистичния модел, предложено още през 1996 г. от А. Георгиева (1996б) и малко по-късно детайлно развито и въведено в трудовете на Ц. Ценова (2001а; 2008; 2019а). В резултат на този нов за времето си (у нас) подход се създава съвременната клинично-лингвистична класификация на комуникативните нарушения, която предлага критериално организирано и теоретично обосновано подреждане на синдромите на говорна и на езикова патология. Познаването на тази класификация и всеобщото є възприемане като валидна от логопедичната общност у нас би било предпоставка за развитието както на научното познание, така и на ефективните диагностични практики.


СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение 

Глава 1. Същност и норми на говора

Анатомо-физиологични аспекти: говорът като механизъм
Дихателен отдел
Фонаторен отдел
Артикулаторен отдел
Прозодика
Психолингвистични и невролингвистични аспекти: говорът като процес
Етапи на говорното развитие
Развитие на дихателния отдел и говорното дишане
Развитие на гласовата функция
Развитие на артикулацията

Глава 2. Говорни нарушения в детството

Обща типология на говорните симптоми в равнищната организация на говорния механизъм
Симптоми на нарушено говорно дишане
Симптоми на нарушена фонация
Симптоми на нарушена артикулация
Симптоми на нарушена прозодика
Синдроми на говорни нарушения в детска възраст
Специфични артикулационни нарушения
Дизартрия на развитието
Детска говорна апраксия
Дискусионни аспекти в клиничната картина и диференциалната диагностика на говорните нарушения
Дизартрия и детска говорна апраксия
Детска говорна апраксия и специфични артикулационни нарушения
Детска говорна апраксия и фонологични нарушения
Специфични артикулационни и фонологични нарушения
Специфични артикулационни нарушения и дизартрия
Сравнителна характеристика на нарушенията в контекста на процесуално-ориентираните диагностика и терапевтично планиране

Глава 3. Методи на оценяване и диагностика на говора и нарушенията му в детството

Обща характериситика на методите за оценяване и диагностика: типология, свойства, предимства и недостатъци
Скринингови процедури и методи при говорни нарушения в детска възраст
Методи и процедури за интензивно оценяване и диагностика на говорните нарушения в детска възраст
Дихателен отдел
Фонаторен отдел
Артикулаторен отдел
Инструментални и компютърни методи за акустичен и визуален анализ на гласа и говора, приложими извън клинични условия
Предварителни и допълнителни процедури за диагностика
Метод на естественото оценяване на говора и нарушенията му
Някои тестове за диагностика на говорните нарушения в детството от световната практика
Стандартизирани тестове за изследване на невербалния (оралния) праксис и моторните говорни способности (говорния праксис) при деца с говорни моторни нарушения
Тестове за артикулация и фонология
Тестове за дизартрия
Оценяване и диагностика на нарушенията на звукопроизношението, основано на доказателства
Диагностика на говора и нарушенията му в детска възраст: стандартизация на авторска батерия „Тест за орални моторни способности“ (ТОМС). 165 4.1.
Същност и цел на батерията. Алгоритъм на разработване и конструиране
Валидност на ТОМС
Процедури по подбор на стимулния материал
Структура на ТОМС
Първична апробация на ТОМС
Контент и айтем анализ на ТОМС
Съдържателна валидност. Консистентност на айтемите и експертна оценка
Извадка
Процедура
Надеждност на ТОМС
Тест-ретест
Вътрешна съгласуваност
Други характеристики на ТОМС
Обективност
Стандарти за успешност и критични (гранични) стойности
Сравнимост
Икономичност
Заключение
Библиография
Приложения
Приложение 1.Списък на таблиците и фигурите в текста
Приложение 2. Списък на използваните съкращения на български и на английски език
Приложение 3. Международна фонетична транскрипция