Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Списания Здравна икономика Здравна икономика и мениджмънт

Здравна икономика и мениджмънт

Цена: 6.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  SP122015

година XV, брой 2 (56) 2015 г.

 • Автор(и):
  Главен редактор: Емануела Мутафова; заместник главен редактор: Тодорка Костадинова
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISSN:
  1311-9729
 • Година на издаване:
  2016
 • Обем:
  40 стр.
 • Тегло:
  0.150 кг
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Съдържание:


Европейският опит в оценката на инвалидността – една възможност за решаване на проблемите на инвалидността в Р България
П. Манчева ............................................................................................................... 3


Интегрираните грижи в работата на кинезитерапевта
Гергана Ненова, Параскева Манчева, Тодорка Костадинова ................ 9


За липсата на яснота относно точния брой на хората с увреждания в Р България
П. Манчева .......................................................................................................... 14

 

Създаване на медико-социален модел на идеално ваксиниран човек в България
Е. Григоров, Х. Лебанова, В. Белчева ......................................................... 20

 

Морската епидемиология в преподаването на морска медицина – превенция на инфекциозните болести, подлежащи на
международна здравна регулация и контролирани от СЗО

Румен Константинов, Елияна Иванова, Анна Кирчева, Цонко Паунов, Светла Станева, Миглена Коларова .............. 25


Нагласи на денталните специалисти за въвеждане на електронно досие в денталната практика
Минко Милев ........................................................................................................ 30

 

Отдалечеността и особеностите на пътната инфраструктура като бариери пред своевременния достъп до спешна медицинска помощ във Варненски регион
Десислава Кателиева, Лора Георгиева ...................................................... 34


Contents:


Cross-national Perspectives on Disability Assessment in Europe. Evidence-based Lessons for Bulgaria
P. Mancheva ........................................................................................................... 3


Integrated Care in the Work of the Physiotherapist
Gergana Nenova, Paraskeva Mancheva, Todorka Kostadinova ................ 9

 

About the Lack of Clarity Regarding the Exact Number of Disabled People in Bulgaria
P. Mancheva ......................................................................................................... 14


Launching of a medico-social model of ideally vaccinated person in Bulgaria
E. Grigorov, H. Lebanova, V. Belcheva ............................................................ 20


Sea Epidemiology in Teaching Maritime Medicine – Prevention of Infectious Diseases, Being Subject to International Health Regulation and Controlled by WHO
Rumen Konstantinov, Eliyana Ivanova, Anna Kircheva, Tsonko Paunov, Svetla Staneva, Miglena Kolarova .............................. 25


Gears of the Dental Specialists to Introduction of the Electronic Record in the Dental Practice
Minko Milev ......................................................................................................... 30


Remoteness and specifics of the road infrastructure as barriers for timely access to emergency medical care in the region of Varna
Desislava Katelieva, Lora Georgieva ........................................................... 34