Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Взаимовръзки на психопатията

Цена: 20.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4923

Настоящата книга разглежда актуалната тема за психопатията. В изчерпателен литературен обзор е изследвано историческото развитие и същността на конструкта

 • Автор(и):
  Д-р Кирил Бозгунов
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-619-241-299-9
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2024
 • Обем:
  165 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Настоящата книга разглежда актуалната тема за психопатията. В изчерпателен литературен обзор е изследвано историческото развитие и същността на конструкта. Основният фокус е върху взаимовръзката на психопатията с други психологични конструкти като алекситимия, тревожност и чувствителност към тревожността.

Представени са данни от психологични изследвания, проведени в България, върху извадка от лица с история на
зависимост към психоактивни вещества (ПАВ). Книгата е предназначена както за студенти по психология и изследователи, работещи в сферата, така и за широката публика от хора, които се интересуват от тази актуална проблематика.

 

Д-р Кирил Бозгунов е клиничен психолог, когнитивно-поведенчески психотерапевт и преподавател в Нов Български Университет. Има дългогодишен опит в сферата на психотерапията, зависимостите и научно-изследователската работа. От 2017 г. е член на Международната мрежа на обучителите по мотивационно интервюиране (MINT).
 

СЪДЪРЖАНИЕ
 

 • Предговор към настоящата книга
 • Въведение
 • Първа глава. Сложната история на психопатията 
 • Втора глава. Многото лица на тревожността и връзката ѝ с психопатията
 • Трета глава. Сложният феномен алекситимия и връзката му с психопатията
 • Четвърта глава. Зависимост и психопатия – можем ли да говорим за взаимовръзка?
 • Пета глава. Провеждане на емпирично изследване
 • Шеста глава. Резултати и анализ от проведеното емпирично изследване
 • Седма глава. Какви изводи можем да си направим за психопатията и връзката ѝ с изследваните психологически конструкти?
 • Заключение

 

 

Библиография:
 

1. Ачкова, М. (Ред.). (1996). Психиатрия. Знание ООД.
2. Бозгунов, K., Василев, Г., Василева, Ж. (2014). Емпирично изследване на

връзката между психопатията и интелигентността в българската попула-
ция. Клинична и консултативна психология, 1(19).

3. Бозгунов, K., Наследникова-Райнова, Р., Василева, Ж. (2010). Психопатия-
та като конструкт и основни методи за оценка. Клинична и консултативна

психология, 4(6), 3-11.

4. Василев, Г., & Бозгунов, К. (2014). Същност и основни специфики на кон-
структа психопатия. Емпирични данни от изследвания, проведени в България.

В С. Джонев, П. Димитров, & Н. Матеева (Ред.), Седми национален конгрес
по психология (с. 1070–1081). София: Дружество на психолозите в България.

5. Ганнушкин, П. Б. (1933). Клиника психопатий: их статика, динамика, сис-
тематика. Библиотека медицинской классики.

6. Гълъбов, Л. (1967). Психопатия и престъпление. София: Медицина и физ-
култура.

7. Дончев, П. (Ред.). (1987). Ръководство по съдебна психиатрия. София: Ме-
дицина и физкултура.

8. Заимов, К. (1971). Психопатология. София: Наука и изкуство.

9. Иванов, В. (Ред.). (1989). Социална психиатрия. София: Медицина и физ-
култура.

10. Калчев, П. (2006). Скали за тревожност в детска и юношеска възраст.
Изток-Запад.

11. Калчев, П. (2016). Психопатни черти в юношеска възраст. София: Изток-
Запад.

12. Караджов, Ю. (2001). Наркотиците- почти всичко за тях. Дилок
13. Кербиков, О. В. (1961). К учению о динамике психопатий. В Пограничная

психиатрия. Под ред. Ю.А. Александровского. – М., 2006 (Антология оте-
чественной медицины).

14. Куценок, И. (2004). Злоупотреба с психоактивни вещества. Фондация „Ин-
ститут по поведенчески стратегии“.

15. Кючуков, М. (Ред.). (1997). Нервни болести и психиатрия. Медицина и физ-
култура.

16. Леонгард, К. (2002). Акцентуированьіe личности. Москва: Эксмо.
17. Маринов, П. (2010). Практическа психиатрия. Том II. Съдебна психиатрия.
Ася- Росен Младенов.
18. Милев, В. (1985). Психопатология (Второ преработено издание). София:
Медицина и физкултура.
19. Милев, В., Милев, Р. (1994). Психопатология (Второ частично преработено
и допълнено издание). София: Балкан прес.
20. Ончев, Г. (2001). Личностова абнормност в клиничната практика. София:
Контекст.
21. Попов, В., Пседерска, Е., Пенева, Е., Бозгунов, К., Василев, Г., Неделчев, Д.,

Василева, Ж. (2016). Психометрични характеристики на българската вер-
сия на самооценъчната скала за алекситимия от Торонто (TAS-20; Toronto

Alexithymia Scale-20). Психологични изследвания, 2(19), 25-42.
22. Попов, Х. (1994). Тревожност. „Новини-5“ ООД

23. Пседерска, Е., Бозгунов, К., Василев, Г., Неделчев, Д., Пенева, Е, Василе-
ва, Ж. (2015). Исторически обзор на възникването и развитието на терми-
на психопатия. Списание по клинична и консултативна психология, 3(25),

17-26.

24. Световна здравна организация. (1992). Международна класификация на бо-
лестите (10-та ревизия). Женева: Световна здравна организация.

25. Сиймън, Дж. и Кенрик, Д. (2002). Психология. Нов български университет.
26. Стоименов, Й., Рачев, И. (1988). Психиатричен клиничен речник. София:
Медицина и физкултура.
27. Темков, И. (Ред.). (1973). Психиатрия. Медицина и физкултура.

28. Хаджийски, М. (2016). Психопатията в полето на юридическата психоло-
гия. Фабер.

29. Христозов, Х. (Ред.). (1988). Ръководство по психиатрия – том втори. Со-
фия: Медицина и физкултура.

30. Шаранков, Е. (1971). Личността – здрава и психопатна. София: Медицина
и физкултура.

31. Щетински, Д., & Паспаланов, И. (2007). Въпросник за оценка на тревож-
ността като състояние или черта. София, България: OS Bulgaria.

32. American Psychiatric Association, (1952). Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders. Washington, DC: Author.
33. American Psychiatric Association, (1968). Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders., 2nd Edition. Washington, DC: Author.
34. American Psychiatric Association, (1980). Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders., 3rd Edition. Washington, DC: Author.
35. American Psychiatric Association, (2000). Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders., 4th Edition, Text Revision. Washington, DC: Author.
36. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of
mental disorders, 5th Edition. Washington, DC: Author.
37. Apfel, RJ. & Sifneos, P.E. (1979). Alexithymia: concept and measurement.
Psychotherapy and Psychosomatics, 32, 180-90.
38. Bagby, R. M., Parker, J. D. A., & Taylor, G. J. (1994a). The twenty-item Toronto
alexithymia scale – I. Item selection and cross-validation of the factor structure.
Journal of Psychosomatic Research, 38, 23-32.
39. Bagby, R. M., Taylor, G. J., & Parker, J. D. A. (1994b). The twenty-item Toronto
alexithymia scale – II. Convergent, discriminant, and concurrent validity. Journal
of Psychosomatic Research, 38, 33-40.
40. Baker, R., Owens, M., Thomas, S., Whittlesea, A., Abbey, G., Gower, P.,
Tosunlar L., Eimear C., & Thomas, P. W. (2012). Does CBT facilitate emotional
processing?. Behavioural and cognitive psychotherapy, 40(01), 19-37.
41. Bamonti., P. M., Heisel, M. J., Topciu, R. A., Franus, N., Talbot, N. L., & Duberstein,
P.R. (2009). Association of alexithymia and depression symptom severity in adults
50 years of age and older. American Journal of Geriatric Psychiatry, 18, 51-56.
42. Barlow, D. H., Chorpita, B. F., & Turovsky, J. (1996). Fear, panic, anxiety, and
disorders of emotion.
43. Beck, A. T., Emery, G., & Greenberg, R. L. (1985). Anxiety disorders and
phobias: A cognitive approach. Basic, New York, b58.
44. Bellgrove, M. A., & Fitzgerald, M. (2006). The overlap between alexithymia and
Asperger’s syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36(4),
573-576.
45. Benning, S. D., Patrick, C. J., Blonigen, D. M., Hicks, B. M., & Iacono, W. G.
(2005). Estimating facets of psychopathy from normal personality traits a step
toward community epidemiological investigations. Assessment, 12(1), 3-18.
46. Berastegui, C., van Leeuwen, N., & Chabrol, H. (2012). Relationships between
emotional intelligence, alexithymia and interpersonal delinquent behaviour in a
sample of high-school students. L’Encephale, 38(5), 426-432.
47. Berrios, G. E. (1996). The history of mental symptoms: descriptive psychopathology
since the nineteenth century. Cambridge University Press.
48. Birnbaum, K. (1909). Die psychopathischen Verbrecher. Leipzig: Thieme.
49. Blackburn, R., & Maybury, C. (1985). Identifying the psychopath: The relation
of Cleckley’s criteria to the interpersonal domain. Personality and Individual
Differences, 6(3), 375-386.
50. Blair, R. J. R. (2003). Neurobiological basis of psychopathy. The British Journal
of Psychiatry, 182(1), 5-7.
51. Buehler, C., Anthony, C., Krishnakumar, A., Stone, G., Gerard, J., & Pemberton,
S. (1997). Interparental conflict and youth problem behaviors: A meta-analysis.
Journal of Child and family studies, 6(2), 233-247.
52. Carveth, D. (2007). Degrees of Psychopathy vs. „The Psychopath“. Comments
on J. Reid Meloy’s „A Psychoanalytic View of the Psychopath.“ Presented at the
18th Annual Day in Psychoanalysis, Toronto, April 28th, 2007. Summarized as
part of a conference report prepared by Prof. William Watson, Canadian Journal
of Psychoanalysis/Revue Canadienne de Psychanalyse, 16, 1 (Winter 2008).
53. Cattell, R. B. (1966). The scree test for the number of factors. Multivariate
behavioral research, 1(2), 245-276.
54. Cleckley, H. (1941). The mask of sanity. St. Louis, MO: C. V. Mosby.
55. Cleckley, H. (1976). The mask of sanity. St. Louis, MO: C. V. Mosby. 5th ed.
56. Cloninger, C. R. (1987). A systematic method for clinical description and
classification of personality variants: A proposal. Archives of general psychiatry,
44(6), 573-588.
57. Collins, J. J., Schlenger, W. E., & Jordan, B. K. (1988). Antisocial personality
and substance abuse disorders. Journal of the American Academy of Psychiatry
and the Law Online, 16(2), 187-198.
58. Conrod, P. J., Pihl, R. O., Stewart, S. H., & Dongier, M. (2000). Validation of a
system of classifying female substance abusers on the basis of personality and
motivational risk factors for substance abuse. Psychology of Addictive Behaviors,
14(3), 243-256.
59. Cooke, D.J., & Michie, C., Hart, S.D., & Hare, R.D. (1999). Evaluating the
screening version of the Hare Psychopathy Checklist–Revised: An item response
theory analysis. Psychological Assessment, 11, 3-13.
60. Cooke, D. J., & Michie, C. (2001). Refining the construct of psychopathy: towards
a hierarchical model. Psychological assessment, 13(2), 171-188.
61. Coriat, R. C. (1927). Discussion of the „constitutional psychopathic inferior.“
American Journal of Psychiatry, 6, 686-689.
62. Davidson, R. J., Putnam, K. M., & Larson, C. L. (2000). Dysfunction in the
neural circuitry of emotion regulation – a possible prelude to violence. science,
289(5479), 591-594.
63. de Vente, W., Kamphuis, J. H., & Emmelkamp, P. M. G. (2006). Alexithymia, risk
factor or consequence of work-related stress? Psychotherapy and Psychosomatics,
75, 304-311.
64. Derakshan, N., & Eysenck, M. W. (2009). Anxiety, processing efficiency, and
cognitive performance: New developments from attentional control theory.
European Psychologist, 14(2), 168-176.
65. Diagnosenschluessel und Glossar psychiatrischer Krankheiten: Deutsche
Uebersetzung der internationalen Klassifikation der WHO: lCD (ICD =
International Classification of Diseases), 8. Revision, und des internationalen
Glossars. Zweite, korrigierte Auflage.(1971).
66. Edens, J. F., Marcus, D. K., Lilienfeld, S. O., & Poythress Jr, N. G. (2006).
Psychopathic, not psychopath: taxometric evidence for the dimensional structure
of psychopathy. Journal of abnormal psychology, 115(1), 131-144.
67. Erni, T., Lötscher K., & Modestin J. (1997). Two-Factor Solution of the 20-ltem
Toronto Alexithymia Scale Confirmed. Psychopathology, 30, 335-340.
68. Eysenck, H. J., & Eysenck, S. B. G. (1975). Manual of the Eysenck Personality
Questionnaire (junior and adult). Hodder and Stoughton.
69. First, M. B., Gibbon, M., & Spitzer, R. L. (1997). User’s guide for the structured
clinical interview for DSM-IV axis II personality disorders: SCID-II. American
Psychiatric Pub.
70. Fowles, D. C. (1980). The three arousal model: Implications of Gray’s two
factor learning theory for heart rate, electrodermal activity, and psychopathy.
Psychophysiology, 17(2), 87-104.
71. Fowles, D. C. (1988). Psychophysiology and psychopathology: A motivational
approach. Psychophysiology, 25(4), 373-391.
72. Fowles, D. C., & Dindo, L. (2006). A dual-deficit model of psychopathy.
Handbook of psychopathy, 14-34.
73. Frick, P. J., & Ellis, M. (1999). Callous-unemotional traits and subtypes of
conduct disorder. Clinical child and family psychology review, 2(3), 149-168.
74. Frick, P. J., Lilienfeld, S. O., Ellis, M., Loney, B., & Silverthorn, P. (1999). The
association between anxiety and psychopathy dimensions in children. Journal of
abnormal child psychology, 27(5), 383-392.
75. Frick, P. J., & Hare, R. D. (2001). Antisocial process screening device: APSD.
Multi-Health Systems Toronto.
76. Fry, L. J. (1985). Drug abuse and crime in a Swedish birth cohort. Brit. J.
Criminology, 25, 46-59.
77. Gendreau, P., Goggin, C., & Smith, P. (2002). Is the PCL-R really the „unparalleled“
measure of offender risk? A lesson in knowledge cumulation. Criminal Justice
and Behavior, 29(4), 397-426.
78. Gonçalves, R. A., (1999). Psychopathy and Offender Types: Results from a Prison
Sample. International Journal of Law and Psychiatry, 22, 337-346.
79. Goyer, P. F., Andreason, P. J., Semple, W. E., Clayton, A. H., King, A. C.,
Compton-Toth, B. A., ... & Cohen, R. M. (1994). Positron-emission tomography
and personality disorders. Neuropsychopharmacology, 10(1), 21-28.
80. Gray, J. A. (1987). The psychology of fear and stress (Vol. 5). CUP Archive.
81. Gray, J. A. (1991). Neural systems, emotion and personality: In: J. Madden IV
(Ed.), Neurobiology Of Learning, Emotion and Affect, 273-306.
82. Grieve, R., & Mahar, D. (2010). The emotional manipulation–psychopathy nexus:
Relationships with emotional intelligence, alexithymia and ethical position.
Personality and Individual Differences, 48(8), 945-950.
83. Haapasalo, J., & Pokela, E. (1999). Child-rearing and child abuse antecedents of
criminality. Aggression and violent behavior, 4(1), 107-127.
84. Hale, L. R., Goldstein, D. S., Abramowitz, C. S., Calamari, J. E., & Kosson,
D. S. (2004). Psychopathy is related to negative affectivity but not to anxiety
sensitivity. Behaviour Research and Therapy, 42(6), 697-710.
85. Hare, R. D. (1980). A research scale for the assessment of psychopathy in criminal
populations. Personality and Individual Differences, 1, 111-119.
86. Hare R.D. (1991). Manual for the Hare Psychopathy Checklist –Revised. Toronto,
ON: Multi-Health Systems.
87. Hare, R.D. (2003). Manual for the Hare Psychopathy Checklist –Revised, 2nd
edition. Toronto ON: Multi-Health Systems.
88. Hare, R. D., & Neumann, C. S. (2005). Structural models of psychopathy. Current
psychiatry reports, 7(1), 57-64.
89. Hare, R. D., & Neumann, C. S. (2006). The PCL-R assessment of psychopathy.
Handbook of psychopathy, 58-88.

90. Hare R.D., Neumann C.S. (2008). Psychopathy as a Clinical and Empirical
Construct. Annual Review of Clinical Psychology, 4, 217-246.
91. Harris, G. T., Rice, M. E., & Quinsey, V. L. (1994). Psychopathy as a taxon:
evidence that psychopaths are a discrete class. Journal of consulting and clinical
psychology, 62(2), 387-397.
92. Hart, S. D., & Hare, R. D. (1989). Discriminant validity of the Psychopathy
Checklist in a forensic psychiatric population. Psychological Assessment: A
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1(3), 211-218.
93. Hart, S. D., Kropp, P. R., & Hare, R. D. (1988). Performance of male psychopaths
following conditional release from prison. Journal of consulting and clinical
psychology, 56(2), 227-232.
94. Haviland, M. G., Shaw, D. G., MacMurray, J. P., & Cummings, M. A. (1988).
Validation of the Toronto Alexithymia Scale with substance abusers. Psychotherapy
and Psychosomatics, 50(2), 81-87.
95. Heinzen, H., Köhler, D., Godt, N., Geiger, F., & Huchzermeier, C. (2011).
Psychopathy, intelligence and conviction history. International Journal of Law
and Psychiatry, 34, 336–340.
96. Hemphill, J. F., Hart, S. D., & Hare, R. D. (1994). Psychopathy and substance
use. Journal of Personality Disorders, 8(3), 169-180.
97. Henry, B., & Moffitt, T. E. (1997). Neuropsychological and neuroimaging studies
of juvenile delinquency and adult criminal behavior.
98. Hicks, B. M., & Patrick, C. J. (2006). Psychopathy and negative emotionality:

analyses of suppressor effects reveal distinct relations with emotional distress, fear-
fulness, and anger-hostility. Journal of abnormal psychology, 115(2), 276-287.

99. Hildebrand, M., Ruiter, de C., Vogel, de V., Wolf, van der P. (2002). Reliability
and Factor Structure of the Dutch Language Version of Hare’s Psychopathy
Checklist-Revised. International Journal of Forensic Mental Health, 1(2), 139-
154.
100. Hobson, J., Shine, J., & Roberts, R. (2000). How do psychopaths behave in a
prison therapeutic community?. Psychology, Crime and Law, 6(2), 139-154.
101. Honkalampi, K., Hintikka,J., Tanskanen, A., Lehtonen, J., & Viinamäki, H. (2000).
Depression is strongly associated with alexithymia in the general population.
Journal of Psychosomatic Research 48, 99-104.
102. Horney, K. (1952). The paucity of inner experiences. American Journal of
Psychoanalysis, 12, 3-9.
103. Huchzermeier, C., Bruβ, E., Godt, N., & Aldenhoff, J. (2006). Kiel psychotherapy
project for violent offenders towards empirically based forensic psychotherapy
– disturbance profiles and risk of recidivism among incarcerated offenders in a
german prison. Journal of Clinical Forensic Medicine, 13, 72–79.
104. Intrator, J., Hare, R., Stritzke, P., Brichtswein, K., Dorfman, D., Harpur, T., ...
& Rosen, J. (1997). A brain imaging (single photon emission computerized
tomography) study of semantic and affective processing in psychopaths.
Biological psychiatry, 42(2), 96-103.
105. Izard, C. E., & Tomkins, S. S. (1966). Affect and behavior: Anxiety as a negative
affect. Anxiety and behavior, 1, 81-125.
106. James, R., Blair, R. (2003). Neurobiological basis of psychopathy. British journal
of psychiatry, 182, 5-7.
107. Karpman, B. (1948) The myth of the psychopathic personality. American Journal
of Psychiatry, 104, 523-534.
108. Kelman, N. (1952). Clinical aspects of externalized living. American Journal of
Psychoanalysis, 12, 15-23.
109. Koch, J. L. (1891). Die psychopathischen Minderwertigkeiten. Ravensburg,
Germany: Maier.
110. Kolbo, J. R., Blakely, E. H., & Engleman, D. (1996). Children who witness
domestic violence: A review of empirical literature. Journal of interpersonal
Violence, 11(2), 281-293.
111. Kosson, D. S., & Newman, J. P. (1995). An evaluation of Mealey’s hypotheses
based on psychopathy checklist: Identified groups. Behavioral and Brain
Sciences, 18(03), 562-563.

112. Kraepelin, E. (1915). Psychiatrie: Ein Lehrbuch (8th ed., vol. 4). Leipzig:
Barth.

113. Kretschmer, E. (1936). Koerperbau und Charakter (11th ed.). Berlin: Springer-
Verlag.

114. Kroner, D. G., & Forth, A. E. (1995). The Toronto alexithymia scale with
incarcerated offenders. Personality and Individual Differences, 19(5), 625-634.
115. Krystal, H. (1982). Alexithymia and the effectiveness of psychoanalytic treatment.
International Journal of Psychoanalytic Psychotherapy, 9, 353-378.
116. Krystal, J.H., Giller, E.L. & Cicchetti, D.V. (1986). Assessment of alexithymia
in posttraumatic stress disorder and somatic illness: introduction of a reliable
measure. Psychosomatic Medicine, 48, 84-94.
117. Kubak, F. A., & Salekin, R. T. (2009). Psychopathy and anxiety in children and
adolescents: New insights on developmental pathways to offending. Journal of
Psychopathology and Behavioral Assessment, 31(4), 271-284.
118. Lahey, B. B., & Waldman, I. D. (2003). A developmental propensity model of
the origins of conduct problems during childhood and adolescence. Causes of
conduct disorder and juvenile delinquency, 76-117.
119. Lander, G. C., Lutz-Zois, C. J., Rye, M. S., & Goodnight, J. A. (2012). The
differential association between alexithymia and primary versus secondary
psychopathy. Personality and Individual Differences, 52(1), 45-50.
120. Lecours, S., Philippe, F., Arseneault, S., Boucher, M. E., & Ahoundova, L. (2013).
Alexithymia, Cognitive Complexity, and Defensive Avoidance of Emotion
in a Situation of Experimentally Induced Sadness. Journal of the American
Psychoanalytic Association, 61, 573-578.
121. Levenson, M. R., Kiehl, K. A., & Fitzpatrick, C. M. (1995). Assessing psychopathic
attributes in a noninstitutionalized population. Journal of personality and social
psychology, 68(1), 151-158.
122. Leweke, F., Leichsenring, F., Kruse, J. & Hermes, S. (2012). Is alexithymia
associated with specific mental disorders? Psychopathology, 45 (1), 22-28.
123. Lewis, C. E., Cloninger, C. R., & Pais, J. (1983). Alcoholism, antisocial personality
and drug use in a criminal population. Alcohol and Alcoholism, 18(1), 53-60.
124. Lilienfeld, S. O. (1998). Methodological advances and developments in the
assessment of psychopathy. Behaviour research and therapy, 36(1), 99-125.
125. Lilienfeld, S. O., & Andrews, B. P. (1996). Development and preliminary
validation of a self-report measure of psychopathic personality traits in noncriminal
population. Journal of Personality Assessment, 66(3), 488–524.
126. Lilienfeld, S. O., Fowler, K. A., & Patrick, C. (2006). The self-report assessment
of psychopathy. Handbook of psychopathy, 107-132.
127. Loeber, R., Farrington, D. P., Stouthamer-Loeber, M., & Van Kammen, W. B.
(1998). Antisocial behavior and mental health problems: Explanatory factors in
childhood and adolescence. Psychology Press.
128. Louth, S. M., Hare, R. D., & Linden, W. (1998). Psychopathy and alexithymia in
female offenders. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne
des sciences du comportement, 30(2), 91-98.
129. Luntz, B. K., & Widom, C. S. (1994). Antisocial personality disorder in abused
and neglected children grown up. American journal of psychiatry, 151(5), 670-
674.
130. Lykken, D. T. (1957). A study of anxiety in the sociopathic personality. The
Journal of Abnormal and Social Psychology, 55(1), 6-10.
131. Lykken, D. T. (1995). The antisocial personalities. Psychology Press.
132. Lynam, D. R., Whiteside, S., & Jones, S. (1999). Self-reported psychopathy: A
validation study. Journal of personality assessment, 73(1), 110-132.
133. Marcus, D. K., John, S. L., & Edens, J. F. (2004). A taxometric analysis of
psychopathic personality. Journal of abnormal psychology, 113(4), 626-635.
134. Marty, P. & de M’Uzan, M. (1962). La ‘pensee operatoire’. Revue Francaise de
Psychanalyse, 27 (suppl.), 1345-56.
135. May, R. (1977). The meaning of anxiety (rev. ed.). New York.
136. McCallum, M., Piper, W. E., Ogrodniczuk, J. S., and Joyce, A. S. (2003).
Relationships among psychological mindedness, alexithymia and outcome in
four forms of short term psychotherapy. Psychol. Psychother. 76, 133–144. doi:
10.1348/147608303765951177
137. McCord, J. (1979). Some child-rearing antecedents of criminal behavior in adult
men. Journal of Personality and Social Psychology, 37(9), 1477-1486.
138. Mealey, L. (1995). The sociobiology of sociopathy: An integrated evolutionary
model. Behavioral and Brain sciences, 18(03), 523-541.
139. Meloy, J. R., Shiva, A. (2007). A Psychoanalytic View of the Psychopath. In
A. Felthous and H. Sass, eds., The International Handbook of Psychopathic
Disorders and the Law: Diagnosis and Treatment, Volume I. (335-346). John
Wiley & Sons.
140. Messina, A., Beadle, J.N., Paradiso, S. (2014). Towards a classification of
alexithymia: primary, secondary and organic. Journal of Psychopathology, 20,
38-49.
141. Meyer, A. (1904). A review of recent problems of psychiatry. In A. Church &
F. Peterson, Nervous and mental diseases (4th ed.). Baltimore: Williams &
Wilkins.
142. Mikolajczak, M. & Luminet, O. (2006). Is alexithymia affected by situational
stress or is it a stable trait related to emotion regulation. Personality and Individual
Differences, 40, 1399-1408.
143. Miller, J. D., Lyman, D. R., Widiger, T. A., & Leukefeld, C. (2001). Personality
disorders as extreme variants of common personality dimensions: can the five
factor model adequately represent psychopathy?. Journal of personality, 69(2),
253-276.
144. Millon, T., Simonsen, E., Davis, R., & Birket-Smith, M. (eds.). (2003). Psychopathy:
Antisocial, Criminal, and Violent Behavior. New York: Guilford Press.
145. Molto, J., Rosario, P., Torrubia, R., (2000). Standardization of the Hare Psychopathy
Checklist-Revised in a Spanish Prison Sample. Journal of Personality Disorders,
14(1), 84-96
146. Monahan, J. (2006). Tarasoff at thirty: How developments in science and policy
shape the common law. U. Cin. L. Rev., 75, 497-521.
147. Monahan, J., Steadman, H. J., Appelbaum, P. S., Grisso, T., Mulvey, E. P., Roth,
L. H., ... & Silver, E. (2006). The classification of violence risk. Behavioral
Sciences & the Law, 24(6), 721-730.
148. Nelson, S. E., & Dishion, T. J. (2004). From boys to men: Predicting adult adaptation
from middle childhood sociometric status. Development and Psychopathology,
16(02), 441-459.
149. Newson, J., & Newson, E. (1989). The Extent of Parental Physical Punishment
in the UK (Vol. 7). Approach.
150. Nurco, D. N., Ball, J. C., Shaffer, J. W., & Hanlon, T. E. (1985). The criminality
of narcotic addicts. The Journal of nervous and mental disease, 173(2), 94-102.
151. Ogrodniczuk, J. S., Piper, W. E., and Joyce, A. S. (2011). Effect of alexithymia on
the process and outcome of psychotherapy: a programmatic review. Psychiatry
Research. 190, 43–48. doi: 10.1016/j.psychres.2010.04.026
152. Öhman, A. (1992). Fear and anxiety as emotional phenomena: Clinical,
phenomenological, evolutionary perspectives, and information processing
mechanisms. In M. Lewis and J. M. Haviland (Eds.), Handbook of the Emotions
(pp. 511-536). New York: Guilford.
153. Panksepp, J. (1998). Affective neuroscience: The foundations of human and
animal emotions. Oxford university press.
154. Partridge, G. E. (1930). Current conceptions of psychopathic personality.
American Journal of Psychiatry, 10, 53-99.
155. Patrick, C. J. (1994). Emotion and psychopathy: Startling new insights.
Psychophysiology, 31(4), 319-330.
156. Patrick, C. J., & Lang, A. R. (1999). Psychopathic traits and intoxicated states:
Affective concomitants and conceptual links. In M. E. Dawson, A. M. Schell,
& A. H. Boehmelt (Eds.), Startle modification: Implications for neuroscience,
cognitive science, and clinical science (pp. 209–230). New York: Cambridge
University Press.
157. Patrick, C.J., Fowles, D. C., &Krueger, R. F. (2009). Triarchic conceptualization
of psychopathy: Developmental origins of disinhibition, boldness, and meanness.
Development and Psychopathology, 21, 913-938.
158. Pham, T. H., Ducro, C., & Luminet, O. (2010). Psychopathy, alexithymia and
emotional intelligence in a forensic hospital. International Journal of Forensic
Mental Health, 9(1), 24-32.
159. Pihet, S., Combremont, M., Suter, M., & Stephan, P. (2012). Cognitive and
emotional deficits associated with minor and serious delinquency in high-risk
adolescents. Psychiatry, Psychology and Law, 19(3), 427-438.
160. Pinel, P. (1962). A treatise on insanity (D. Davis, Trans.). New York: Hafner.
(Original work published 1801).
161. Poythress, N. G., Skeem, J. L., & Lilienfeld, S. O. (2006). Associations among
early abuse, dissociation, and psychopathy in an offender sample. Journal of
abnormal psychology, 115(2), 288-297.
162. Prichard, J. C. (1835). A treatise on insanity and other disorders affecting the
mind. London: Sherwood, Gilbert, and Piper.
163. Raine, A. (1993). Psychopathology of crime. Elsevier Science.
164. Raven, J. (2003). Raven progressive matrices. In Handbook of Nonverbal
Assessment (pp. 223–237). Springer. Retrieved from http://link.springer.com/
chapter/10.1007/978-1-4615-0153-4_11
165. Rogstad, J. E. (2011). Psychopathy and antisocial personality disorder: Gender
differences in empathy and alexithymia (Doctoral dissertation, University of
North Texas).
166. Ruesch, J. (1948). The infantile personality. Psychosomatic Medicine, 10, 134-
144.
167. Salekin, R. T., Rogers, R., & Sewell, K. W. (1996). A review and meta analysis of
the Psychopathy Checklist and Psychopathy Checklist Revised: Predictive validity
of dangerousness. Clinical Psychology: Science and Practice, 3(3), 203-215.
168. Salekin, R. T. (2002). Psychopathy and therapeutic pessimism. Clinical lore or
clinical reality? Clinical Psychology Review, 22, 79-112.

169. Sandvik, A. M., Hansen, A. L., Hystad, S. W., Johnsen, B. H., & Bartone, P.
T. (2015). Psychopathy, anxiety, and resiliency–Psychological hardiness as a
mediator of the psychopathy–anxiety relationship in a prison setting. Personality
and Individual Differences, 72, 30-34.
170. Schmauk, F. J. (1970). Punishment, arousal, and avoidance learning in sociopaths.
Journal of abnormal psychology, 76(3p1), 325- 335.

171. Schmitt, W. A., & Newman, J. P. (1999). Are all psychopathic individuals low-
anxious?. Journal of abnormal psychology, 108(2), 353-358.

172. Schneider, K. (1923). Die psychopathischen persoenlichkeiten. Vienna:
Deuticke.
173. Shipko, S., Alvarez, W. A., Noviello, N. (1983). Towards a teleological model of
alexithymia: alexithymia and post-traumatic stress disorder. Psychotherapy and
Psychosomatics, 39(2), 122-126.
174. Sifneos, P.E. (1973). The prevalence of ‘alexithymic’ characteristics in
psychosomatic patients. Psychotherapy and Psychosomatics, 22, 255-262.
175. Sifneos, P. E. (1975). Problems of psychotherapy of patients with alexithymic
characteristics and physical disease. Psychotherapy and Psychosomatics, 26(2),
65-70.
176. Skeem, J. L., Poythress, N., Edens, J. F., Lilienfeld, S. O., & Cale, E. M. (2003).
Psychopathic personality or personalities? Exploring potential variants of
psychopathy and their implications for risk assessment. Aggression and Violent
Behavior, 8(5), 513-546.
177. Skeem, J. L., Louden, J. E., Polaschek, D., & Camp, J. (2007). Assessing
relationship quality in mandated community treatment: blending care with
control. Psychological assessment, 19(4), 397-410.
178. Skilling, T. A., Harris, G. T., Rice, M. E., & Quinsey, V. L. (2002). Identifying
persistently antisocial offenders using the Hare Psychopathy Checklist and
DSM antisocial personality disorder criteria. Psychological Assessment, 14(1),
27-38.

179. Smith, S. S., & Newman, J. P. (1990). Alcohol and drug abuse-dependence
disorders in psychopathic and nonpsychopathic criminal offenders. Journal of
abnormal psychology, 99(4), 430-439.
180. Smith, C. A., & Stern, S. B. (1997). Delinquency and antisocial behavior: A
review of family processes and intervention research. The social service review,
382-420.

181. Spielberger, C. D. (1966). Theory and research on anxiety. Anxiety and behav-
ior, 1.

182. Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., & Lushene, R. E. (1970). State-trait anxiety
inventory. Palo Alto.
183. Spielberger, C. D. (2010). State-Trait anxiety inventory. Wiley Online Library.
184. Spironelli, C., Segrè, D., Stegagno, L., Angrilli, A. (2014). Intelligence and
psychopathy: a correlational study on insane female offenders. Psychological
Medicine,44(1). 111-116.
185. Sullivan, H. S. (1953). The Interpersonal Theory of Psychiatry. New York
(Norton).
186. Taylor, G. J., Bagby, R. M. and Parker, J. D. A. (1997). Disorders of Affect
Regulation: Alexithymia in Medical and Psychiatric Illness (Paperback edition
1999). Cambridge University Press.
187. Taylor, J., Loney, B. R., Bobadilla, L., Iacono, W. G., & McGue, M. (2003). Genetic
and environmental influences on psychopathy trait dimensions in a community
sample of male twins. Journal of abnormal child psychology, 31(6), 633-645.
188. Tuke, D. H. (1892). Dictionary of psychological medicine. Philadelphia: P.
Blakiston.
189. van Honk, J., Hermans, E. J., Putman, P., Montagne, B., & Schutter, D. J. (2002).
Defective somatic markers in sub-clinical psychopathy. Neuroreport, 13(8),
1025-1027.
190. Vassileva, J., Kosson, D. S., Abramowitz, C., & Conrod, P. (2005). Psychopathy
versus psychopathies in classifying criminal offenders. Legal and Criminological
Psychology, 10(1), 27-43.
191. Vassileva, J., Petkova, P., Georgiev, S., Martin, E. M., Tersiyski, R., Velinov, V.,
Raycheva, M., Marinov, P. (2007). Impaired decision making in psychopathic
heroin addicts. Drug andAlcohol Dependence, 86, 287-289.
192. Vassileva, J., Georgiev, S., Martin, E. M., Gonzalez, R., Segala, L. (2011).
Psychopathic heroin addicts are not uniformly impaired across neurocognitive
domains of impulsivity. Drug and Alcohol Dependence, 114 (2-3), 194-200.
193. Waller, E., & Scheidt, C. E. (2004). Somatoform disorders as disorders of affect
regulation: a study comparing the TAS-20 with non-self-report measures of
alexithymia. Journal of Psychosomatic Research, 57(3), 239-247.
194. Watson, D., & Clark, L. A. (1984). Negative affectivity: the disposition to
experience aversive emotional states. Psychological bulletin, 96(3), 465-490.
195. West, D. J., & Farrington, D. P. (1973). Who becomes delinquent? Second report
of the Cambridge Study in Delinquent Development.
196. White, H. R., Loeber, R., STOUTHAMER–LOEBER, M. A. G. D. A., &
Farrington, D. P. (1999). Developmental associations between substance use and
violence. Development and psychopathology, 11(04), 785-803.
197. White, T. L., & Depue, R. A. (1999). Differential association of traits of fear
and anxiety with norepinephrine-and dark-induced pupil reactivity. Journal of
personality and social psychology, 77(4), 863-877.
198. Widom, C. S. (1976). Interpersonal and personal construct systems in psychopaths.
Journal of Consulting and Clinical Psychology, 44(4), 614-623.
199. Widom, C. S. (1989). Child abuse, neglect, and adult behavior: research design
and findings on criminality, violence, and child abuse. American Journal of
Orthopsychiatry, 59(3), 355-367.
200. Widom, C. S., & Ames, M. A. (1994). Criminal consequences of childhood sexual
victimization. Child abuse & neglect, 18(4), 303-318.
201. Wilson, M. J., Abramowitz, C., Vasilev, G., Bozgunov, K., & Vassileva, J.
(2014). Psychopathy in Bulgaria: The cross-cultural generalizability of the Hare
Psychopathy Checklist. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment,
36, 389-400.
202. Wise, T. N., Mann, L. S., Mitchell, J. D., Hryvniak, M., & Hill, B. (1990).
Secondary alexithymia: an empirical validation. Comprehensive psychiatry,
31(4), 284-288.
203. Zeitlin, S. B., McNally, R. J. (1993). Alexithymia and anxiety sensitivity in panic
disorder and obsessive-compulsive disorder. The American Journal of Psychiatry,
150 (4), 658-660.
204. Zimmermann G (2006) Delinquency in male adolescents: The role of alexithymia
and family structure. J Adolesc. 29, 321-332.
205. Zuckerman, M., Kuhlman, D. M., Thornquist, M., & Kiers, H. (1991). Five (or
three) robust questionnaire scale factors of personality without culture. Personality
and Individual Differences, 12(9), 929-941.