Език:
Валута:
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
Издателска къща СТЕНО

Количка

0 артикула

Клинична пулмология в детската възраст

Клинична пулмология в детската възраст

Под редакцията на проф. Тоньо Шмилев

    Код: KS149
Автор(и):проф. Тоньо Шмилев
Издател:МИ "Райков"
Година на издаване:2013
Обем:755 стр.
Тип корица:мека
Език:български
Цена:66.00 лв.
Няма наличност
Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в Любими Сравни
На заболяванията на дихателната система се пада най-значим дял от педиатричната па­то­ло­гия. Те са най-честата причина за търсене на доболнична помощ, за хоспитализация и смърт сред де­ца­та, кое­то определя социалната значимост на тази патология. Но освен тези показатели от значение са отра­же­ние­то върху физическото и емоционалното развитие на детето, особено при заболявания с хро­нично и ре­­ци­ди­ви­ращо протичане, а също разходите които обществото трябва да направи за ре­ша­ване на про­бле­мите с тези за­бо­лявани. Патологията на дихателната система е свързана с разнообразна етиология, вкл. и с въз­мо­ж­ност­та за вторичното £ засягане при заболявания на други органи. Клиничната картина е доста сход­на: каш­лица, температура, симптоми на дихателна недостатъчност и т.н. От значение за диагнозата е де­тайл­но­то фи­зи­кал­но изследване, точната характеристика на водещия симптом, преценката на съ­път­ст­ва­щи­те признаци и про­следяването на пацента. Изисква се правилен подбор и назначаване на до­пъл­ни­тел­ни лабораторни, об­раз­ни, инструметални и функционални изследвания, с които се уточ­ня­ва диа­гно­зата, но заедно с това те­жест­та, характера и степента на увреждането, проследяване и опре­деляне на терапевтичното поведение. Всич­ко това налага отлично познаване на детския ор­га­низм, като цяло. А действията на педиатъра-пул­молог се основават и на познаване и своевременно на­сочване към новите научни открития, диагно­стич­ни и терапевтични методи внедрени в пул­мо­ло­гия­та. Предлаганата книга отговаря на високия интерес към респираторната детска патология, как­то от пе­­диатри, така и от общопрактикуващи лекари, но най-вече от насочилите се към по-за­дъл­бочена ра­бо­та в област­та на детската пулмология педиатри. Тя се явява първото у нас цялостно ръ­ководство по дис­­цип­ли­на­та. Включва 47 глави и подробно разглежда много от въпросите, свър­за­ни с белодробната па­тология: тези на­блюдавани през неонаталния период, вродените аномалии, ге­не­тични заболявания, остри и хронични рес­пираторни инфекции, алергичните заболявания, бе­ло­дроб­ната туберкулоза, зло­ка­чествените за­бо­ля­ва­ния, вторичното засягане на диахателната система при първични заболявания на други органи. Авторскията колектив е голям и включва компетентни в своята област специалисти. Из­ло­же­ните ма­териали са подплатени с достатъчно собствен клиничен опит, но почиват и на световните диаг­но­стични и терапевтичи научни постижения. Много подробно са поднесени съвременните по­с­та­новки свър­зани с кла­сификацията, генетичната предиспозиция, етиологичните фактори, па­то­фи­зио­ло­гич­ни­те и па­то­мор­фо­ло­гичните промени, както и методите (класически и съвременни) из­полз­ва­ни за пре­циз­ната диагноза и про­сле­дяване на заболяванията. Стегнато, ясно и с практическа на­со­че­ност са раз­гле­дани въпросите на ан­ти­био­тичната терапия дихателната рехабилитация, пси­хо­ло­гич­ните про­бле­ми при хроничната белодрбна па­то­логия, медикаментозние увреждания на белите дро­бове. Пре­по­ръ­ки­те дадени в диагностичните и те­ра­пев­тичните алгоритми са съобразени с про­гра­мите на съот­вет­ни­те европейски и световни здравни ор­га­ни­зации.
 
 

Вашата поръчка

Количката е празна.
Върни До Горе