Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Вибрации на кораба

Цена: 15.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  MO00005
 • Автор(и):
  Васил Апостолов
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-954-449-543-5
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2011
 • Обем:
  244 стр.
 • Формат:
  145 x 200 мм
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Предговор

Учебникът е написан в съответствие с програмата на курса по вибрации на кораба и морските съоръжения за специалност “Корабостроене” на Технически университет - Варна.
Съдържанието на учебника е основано на аналогични учебни записки на същия автор, издадени през 1988 г. [32] Използвана е обширна литература по въпроса на трептенията на еластични тела и особено в областта на корабните вибрации, като са отразени някои резултати от най-нови изследвания в литературата, в това число на автора.
При съставянето на учебника освен стремежа за кратко, но възможно най-пълно обхващане на проблемите, свързани с корабните вибрации, е направен опит за формиране у студентите на методологичен подход, свързан най-тясно с инженерната практика. В основата на този подход е заложен принципът на последователните приближения при изясняване на вибрационната картина на изследвания обект. В началните етапи на този процес е целесъобразно да се използват възможно най-прости решения. Затова в много случаи сложните многомасови системи и конструкции с разпределени параметри в началните етапи на проектиране, когато информацията за изследваните обекти е ограничена, е полезно да се сведат до системи с една или ограничено число степени на свобода, което позволява да се правят важни, преди всичко качествени оценки, с цел прогнозиране на очакваното вибрационно ниво. В процеса на уточняване на изходните параметри както по отношение на конструкцията, така и по отношение на външните сили, в това число дисипативните и инерционни сили, което става в по-късните стадии на проектиране, се усложняват изчислителните схеми. Този подход спестява много труд и време, тъй като във всеки етап на проектния процес точността на изчислителния модел се привежда в съответствие с точността на изходните данни.
Друг подход, който е приложен при съставянето на учебника, е използването на различни методи за решаването на една и съща задача. Това дава възможност на студента да вникне по-задълбочено в същността на изучаваните проблеми, както и да обогати своя инструментариум с различни средства за решаване на многообразните задачи от практиката.
Основно внимание в курса по вибрации на кораба е обърнато на трептенията на еластични тела. Но всяко еластично тяло може да се разгледа като система, съставена от безкрайно число маси, т.е. безкрайно число степени на свобода. За нейното изследване са приложими методите на изследване на системи с n степени на свобода. От друга страна, за изследването на трептенията на еластични тела могат да се използват още:
- енергетическите или вариационните методи на строителната механика на кораба; 
- методите, основани на използването на решенията на диференциалните уравнения на трептене;
- методите, използващи интегрални уравнения за изследване на трептенията.

В глава I са разгледани някои общи положения на теорията на трептенията, като от познавателна гледна точка е отделено внимание на класификацията на вибриращите системи и на трептенията в тях.
Глави II и III са посветени на теорията на малките трептения съответно с една и n степени на свобода. Тези глави са снабдени с редица задачи, които се срещат и при изучаването на еластични тела.
В глава IV са изложени енергетическите методи за изчисляване на вибрациите на еластични тела, които имат универсален характер на приложение.
Глава V е посветена на съставянето и решаването на диференциалните уравнения в частни производни за изследване на трептенията в едномерни и двумерни корабни конструкции.
В глава VI са дадени някои препоръки по отношение на прилаганите числени методи за изследване на свободните и принудените трептения на еластични тела.
Характерът на външните сили, които предизвикват едни или други корабни вибрации, са разгледани в глава VII.
Глава VIII е посветена на общите вибрации на кораба и най-често използваните методи за тяхното изследване. Тук принципно е разгледана задачата за хидроеластичност на конструкциите.
В глава IX са обсъдени някои въпроси, свързани с местните вибрации на кораба. Разгледана е задачата за изследване на вибрациите на плочи в нелинейна постановка.
Важните въпроси на нормирането на вибрациите, някои принципни положения, свързани с тяхното експериментално изследване, и основните мероприятия за намаляване на корабните вибрации, са разгледани в глава Х.

В края на учебника е приведен кратък списък на литературата, която може да бъде използвана от студентите в качеството на допълнителна литература при усвояването на курса.
Учебникът не е обременен с излишни справочни данни, които могат да бъдат почерпани от многочислената специална литература и справочници.
В глави V, VI, VIII са използвани някои резултати от дисертационната работа на д-р инж. Хр. Иванова [30], разработена под ръководството на автора.
Параграфи 7.1, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2 са разработени със съдействието на ст. н. с. д-р Г. Финджеков и инж. Ж. Шинев, за което авторът им изказва голяма благодарност.
Учебникът може да се използва от студентите и докторантите както от специалност „Корабостроене“, така и от други специалности, свързани с проектирането, строителството и експлоатацията на корабите и морските съоръжения.