Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книжарница СТЕНО Психология и психиатрия Психофизиология Поведение и социални роли. Книга 1: Поведение на живите организми и човека

Поведение и социални роли. Книга 1: Поведение на живите организми и човека

Цена: 38.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4948

Рядко можете да прочетете толкова интересна и толкова интелигентно написана книга. В нея се съобщават сведения и разсъждения относно основни аспекти на поведението при живите същества и човека. Приятно четене!

 • Автор(и):
  Тодор Толев
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-619-241-302-6
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2024
 • Обем:
  252 стр.
 • Формат:
  А4 мм
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Съдържание:

Предговор ........................................................................................................ 1
1.0. Явлението поведение .................................................................................... 3
1.1. Дефиниции за поведение .............................................................................. 13
1.2. Нива на функциониране ................................................................................. 39
1.3. Видове поведение ....................................................................................... 65
1.4. Поведенчески шаблони ................................................................................. 91
1.5. Интерфериране на поведение ...........................................................................117
1.6. Структури на поведение .................................................................................143
1.7. Симбиотични стратегии .................................................................................169
1.8. Формиране на поведение .............................................................................. 195
1.9. Същина на поведението .................................................................................221
Именен показалец ............................................................................................. 247


Предговор
Да се пише предговор, е трудно и понякога неблагодарно начинание. Защото читателят
е често изкушен да се втурне към текста, вместо да насочва внимание към встъпителните думи,
с пълна убеденост, че и без тях вникването в същността на изложената материя е осъществимо.
Ала практиката да се предлагат предговори е толкова масова и така устойчива, че по-разумно е
такъв предговор да съществува – със спотаеното очакване от него все пак полза някаква да има.
Освен това чрез предговори се постигат улеснения в поне две насоки, свързани с четенето, но и
с писането на неща – определено извън пряко развлекателния жанр в книжовната дейност. Така
например, от посоченото в предговора, читателят добива възможност да реши – струва ли си да
се заеме с въпросната книжка, или да избере друга, по-сполучлива насока на порива за четене.
А авторът се надява да изтръгне с предговора капчици емпатия от читателската публика, та с
това да подкрепи вярата си, че е написал нещо интересно и дори – полезно.
И така, да започнем със смисъла от такива книжки. Поведението на живия организъм,
като набор от процеси, взаимодействия и събития, е основна характеристика на живата материя
– то е отражение на случващото се – на физикохимично, биологично, екологично или социално
ниво – с което обикновено се отбелязва основната част на феномена живот. Поведението е мост
между живото създание и заобикалящата среда – нежива или жива, която, със съзидателната, но
и деструктивна своя мощ, осъществява явленията на живеене и умиране – а с тях ние добре сме
свикнали в улисаното ежедневие, но рядко се замисляме над същината на понятието поведение.
Ето защо осмислянето на представите за поведение – в техния многоаспектен формат, е важно в
стремежа да опознаем себе си спрямо околните и да докоснем корените на човешката същност.
Предвижда се поведението на живите същества да се обсъди в поредица от книжки – с
последователно изложени сведения, размисли и предположения относно естество на явления и
процеси, свързани с поведенческите изяви (с присъщите биологични предпоставки, структурна
и функционална организация и специфика сред конкретните таксономични групи); поведение и
личност (с фактори, изводими от личностните димензии, формиращи облика на поведенческите
изяви); универсалии и поведение (с влиянието на общоприродни принципи спрямо каузалността
или нелинейността при детерминиране на поведенческите актове); еволюция на поведението до
човека (с морфологично-функционалните трансформации при живите организми, имащи роля в
обособяването на поведенческия релеф при човеците); еволюция на поведението при човека (с
промените при човешките предци, в хода на формиране на съвременните хора); социална среда
и човешко поведение (със съвкупности от социално-културални фактори, модифициращи облик
и насоченост в поведенческите отправления, в рамките на социалната реалност); социални роли
и социално поведение (със съчетанията на регулаторно-рестриктивни и стимулиращо-помагащи
въздействия над ефективността на човешкото общобиологично и социално функциониране).
С оглед предназначенията на поредицата книжки за поведение на живите организми
и човека следва да се отбележи, че те не са от научно-популярен тип – защото предложената в
тях информация, тълкувания и допускания са с определено по-високо ниво на диференцираност
в сравнение с общоповествователното равнище, прието в този жанр. Тези книжки не са и строго
научни в класическите тесни граници на понятието – защото изложенията в тях не са обвързани
с терминологичния апарат само в отделна научна област, а имат мултидисциплинарен характер,
с обединяване на данни и на възгледи от широк кръг науки. И може би най-точно определение
за тяхното предназначение е да се приемат като съчетание на научни предположения в опита за
анализ на поведенческите феномени с опити за популяризиране на наука – а такива продукти в
немалки количества отдавна имат присъствие из книжовните пространства.
Ето защо предполагаемата читателска аудитория би могла да включва професионално
ангажирани любознателни хора от областта на психиатрия, психология, социална психология и
социология, биология, зоология и етология, антропология и културознание, педагогика, етика и
право, както и всички с интерес към теми, свързани с поведение на живите организми и човека.
Защото познанията в такава насока са изключително полезни за разширяване на представите ни
за многостранната (и нерядко противоречива) същина на човешките постъпки, за изумителната
древност на механизмите, генерирали появата на поведенческите прояви, както и за бурната – и
като цяло – будеща уважение роля на социалните общности, приютили човешките същества.

 

В съответствие с профила на предполагаемите читатели, обликът на изложенията е, от
една страна, освободен от екстензивни приложения на труднодостъпна (до досадност) материя
и от употреба на специфични (до умора) термини, демотивиращи читателя на всяка страница от
предложения текст. От друга страна, неизбежно е споделяните описания и разсъждения, както и
използваните понятия да бъдат съобразявани с междудисциплнарния характер на подхода към
поведенческите феномени – защото техният дескриптивен диапазон се простира от философски
умозрителни домогвания до тясно прагматични сведения из области на куп науки, посветили се
на пъстрата и интригуваща палитра на поведенческите проявления. Освен това, с прекомерното
опростяване на изложената информация, възниква риск да оскърбим любознателния читател – а
той има пълното право да награди добросъвестността си с обстойно представен материал.
Приета е еднотипна структура на изложенията в предложените книжки – свеждаща се
до поредица от десет части (студии), от които първата е встъпителна, а последната е обзорна, за
всички предходни осем подразделения. А всяко от тях е насочено към конкретно избран аспект,
в контекста на съответната книжка. Общият обем на всяка книжка не е голям, в обезсърчителен
контраст с необозримите масиви от факти, хипотези, теории и свободни размишления, свързани
с изключително важната тематика на поведенческите изяви. Ала въпреки съблазните от пориви
към разширяване, предпочетено е изложенията да бъдат в разумно скромни размери – и с това е
дадена възможност на читателя да допълни познанията си от изобилните добавъчни източници.
Убедени сме, че излишно разширените текстове не биха допринесли съществено, а увеличеният
обем би изтощил търпението на читателя и би отслабил читателския интерес.
В тази връзка приложените литературни справки имат двойно предназначение. От
една страна, те служат за подкрепа на написаното, в контекста на съответните студии – както се
практикува в подобни случаи – защото цитатите от публикации и монографии съобщават данни
от проучвания и анализи на теоретични конструкти, свързани с обсъжданата материя. От друга
страна, те целят стимулиране на читателската любознателност – и по тази причина подборът на
източници е съсредоточен до голяма степен към монографии с прекрасни изложения и с обилни
списъци на подходяща литература. И би било кощунство да не се отдаде почит на всички онези,
които не са пожалили време и сили, за да осигурят храна за когнитивната дейност на читателя –
от полза за разширяване на неговия мироглед и периметъра на конкретна осведоменост. И не е
случайно, че в множество такива монографии, в отделен раздел, са посочвани заглавия и четива
за добавъчно информиране – понеже ареалът на съвременните науки е вече плащещо обширен.
В нашите книжки обаче допълнителните източници са поместени в общия раздел за книгопис.
Към всяка студия е прибавена и допълнителна информация – под формата на кратки
текстове с предполагаемо полезни сведения и уточнения, както и илюстративни схеми, според
съдържанието на съответните раздели. На други места тези добавки са представени в рамките
на основното изложение, но предпочитанията ни са насочени към отделното им представяне, с
цифрови указания за свързаност на написаното с последващия добавъчен модул. По този начин
се избягва изморителното и понякога объркващо преплитане на двата информационни потока –
и освен това, в полиграфски план, такова изложение приемаме за по-прегледно.
В настоящата книжка се съобщават сведения и разсъждения относно основни аспекти
на поведението при живите същества и човека – дефиниране на поведенческите феномени, нива
на функциониране в контекста на поведенческите изяви, типология на видове поведение според
ангажиране с базисни потребности, предиспозиционни фактори за формиране на поведенческия
акт, интерфериране на поведенчески съставки с оглед на поведенческа цел, системни представи
за поведението и неговите компоненти, симбиотични явления сред живите организми, генеза на
поведението – с неговите вродени и придобити механизми.

Авторът