Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Медицински Доплерова сонография в съдовата хирургия

Доплерова сонография в съдовата хирургия

Цена: 29.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4936

Настоящият труд има за цел да обобщи повече от тридесет и пет годишен опит на автора в съдовата диагностика и хирургия с всички видове позната досега в света Доплерова диагностика

 • Автор(и):
  Веселин Петров Петров, Веселин Веселинов Петров, Румен Димитров Рунков, Тодор Емилов Самарджиев
 • Съставителство:
  Под редакцията на проф. В. Петров
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • Издание:
  първо
 • ISSN:
  978-619-241-285-2
 • Година на издаване:
  2024
 • Обем:
  156 стр.
 • Тип корица:
  твърда
 • Език:
  български
Добави в желани

Атеросклерозата, съдовият травматизъм и острите съдови обтурации продължават да държат палмата на първенството по болестност и смъртност в световен мащаб. Огромни финансови средства се заделят в развитите страни за борба с тези животозастрашаващи и инвалидизиращи болести.
 

Клиничната им диагностика не винаги е възможна поради спецификата в анатомията и физиологията на съдовата система. Апаратната диагностика е от решаващо значение за определяне поведението на съдовия хирург или ангиолог и затова усилията на водещите съдови диагностични лаборатории са насочени към още по-усъвършенстваните методики за ранна диагностика. Цената на апаратурата става все по-достъпна и всички клиники в света вече притежават най новите и качествени уреди, обхващащи цялото артериално и венозно съдово русло.
 

Новите системи за изследване на съдовете и на кръвния ток в тях дават все по-големи възможности за покриване на почти целия спектър съдови болести. Извличането на информация чрез апаратурата и интерпретацията ѝ поставят обаче още по-голямо ударение върху способностите и възможностите на персонала за работа с нея.
 

Ето защо необходимостта от специализирана литература по тези въпроси винаги е актуална и настоящият труд има за цел да обобщи повече от тридесет и пет годишен опит на автора в съдовата диагностика и хирургия с всички видове позната досега в света Доплерова диагностика.


 

СЪДЪРЖАНИЕ

I. АРТЕРИАЛНА СИСТЕМА

1. ОБЩА ЧАСТ...........................................................................................................9
В. Петров
1.1. Увод .......................................................................................................................9
1.2. Основни характеристики на Доплеровата сонография ..............................14
1.3. Видове Доплерова сонография.......................................................................15
1.4. Апаратура за извършване на Доплерова диагностика................................17
1.5. Контролни методи на Доплеровата сонография..........................................18
1.6. Нормални находки при Доплеровата сонография.......................................19
1.7. Патологични находки при Доплерова сонография .....................................26
2. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ. АРТЕРИАЛНА ПАТОЛОГИЯ ...............................42
2.1. Каротидни артерии ...........................................................................................42
В. Петров, В. В. Петров
Вътрешна сънна артерия...........................................................................42
Начална атероматоза без оформена стеноза ..........................................44
Стеноза на a. carotis communis/interna ....................................................45
Тромбоза на вътрешната сънна артерия .................................................50
Тромбоза на ССА........................................................................................51
Елонгация на каротидни артерии ............................................................52
Аневризми на каротидните артерии........................................................53
Дисекиращи аневризми на аортната дъга ..............................................53
Интраоперативна сонография ..................................................................54
2.2. Вертебрални артерии........................................................................................55
В. Петров, В. В. Петров
2.3. Транскраниална Доплерова сонография.......................................................58
В. Петров
Инсонация на базално-мозъчни артерии................................................60
Патологични находки.................................................................................62
2.4. Подключична артерия – a. subclavia (SA).....................................................64
В. Петров
Стеноза на SA..............................................................................................64
Тромбоза на SA...........................................................................................65
Елонгация на SA.........................................................................................66
2.5. Аксиларна артерия – а. axillaris (АА)............................................................67
В. Петров
Стеноза на АА.............................................................................................67
Тромбоза на АА ..........................................................................................68
Емболия на АА ...........................................................................................68
Аневризма на АА........................................................................................68
2.6. Брахиална артерия – а. brachialis (BRA).......................................................69
Р. Рунков, В. Петров
Стеноза на BRA ..........................................................................................70
Тромбоза на BRA........................................................................................71
Емболия на a. Brachialis.............................................................................71
A–V Комуникации......................................................................................71
2.7. Карпални артерии – a. radialis et a. ulnaris....................................................72
Р. Рунков, В. Петров
2.8. Aorta abdominalis – AoA...................................................................................73
В. Петров, Т. Самарджиев
Стеноза на AоA...........................................................................................74
Тромбоза на АоА ........................................................................................75
Аневризма на АоА (AAA).........................................................................76
Елонгация на АоА ......................................................................................79
Лъжлива аневризма на AоA......................................................................80
Дисекираща аневризма на АоА................................................................80
A–V комуникация на АоА.........................................................................81
Съдови тумори в ретроперитонеума .......................................................81
Травми на AоA............................................................................................82
2.9. Илиачни артерии – aa. Iliacae..........................................................................82
В. Петров, Т. Самарджиев
Common iliac artery (CIA)................................................................................83
Стеноза на CIA............................................................................................83
Тромбоза на CIA.........................................................................................84
Емболии на CIA..........................................................................................84
Аневризми на CIA......................................................................................84
Дисекиращи аневризми.............................................................................85
Елонгацио, кинкинг и койлинг на CIA...................................................85
Internal iliac artery – IIA....................................................................................86
External iliac artery – EIA .................................................................................86
Стеноза на EIA............................................................................................86
Тромбоза на EIA .........................................................................................87
Емболия на EIA...........................................................................................87
Аневризми на EIA ......................................................................................88
2.10. Висцерални артерии.........................................................................................88
В. Петров, Т. Самарджиев
Renal arterias – RA.............................................................................................88
Стеноза на RA.............................................................................................89
Truncis coeliacus (TRC).....................................................................................89
Стеноза на TRC...........................................................................................90
Тромбоза на TRC........................................................................................91
Superior mesenteric artery – SMA....................................................................91
Стеноза на SMA..........................................................................................91
Тромбоза на SMA .......................................................................................92
Емболия на SMA ........................................................................................92
2.11. Обща феморална артерия – common femoral artery (CFA).........................94
В. Петров, Р. Рунков
Стеноза на CFA...........................................................................................95
Тромбоза на CFA ........................................................................................96
Емболия на CFA..........................................................................................96
Аневризми на CFA .....................................................................................96
2.12. Дълбока бедрена артерия – a. profunda femoris (PFA) ................................98
В. Петров, Р. Рунков
Стеноза на РFА ...........................................................................................98
Тромбоза на PFA.........................................................................................99
Емболия на PFA..........................................................................................99
2.13. Повърхностна бедрена артерия – superficial femoral artery (SFA) ..........100
Р. Рунков, В. Петров, В. В. Петров, Д. Рунков
Стеноза на SFA .........................................................................................101
Тромбоза на SFA.......................................................................................102
Емболия на SFA........................................................................................103
Аневризми на SFA....................................................................................104
2.14. Задколянна артерия – popliteal artery (РА) ..................................................105
Р. Рунков, В. Петров, Д. Рунков
Стеноза на РА............................................................................................106
Тромбоза на РА .........................................................................................107
Аневризми на РА ......................................................................................108
Popliteal entrapment syndrome.................................................................109
2.15. Стъпални артерии – truncus tibioperonealis,
a. tibialis posterior et anterior ..........................................................................109
Р. Рунков, В. Петров, Д. Рунков
Стеноза на стъпална артерия..................................................................110
Тромбоза на стъпална артерия ...............................................................111
Емболия на стъпална артерия ................................................................111

II. ВЕНОЗНА СИСТЕМА

1. ОБЩА ЧАСТ.......................................................................................................112
В. Петров
2. СПЕЦИАЛНА ЧАСТ. ПАТОЛОГИЧНИ ВЕНОЗНИ СЪСТОЯНИЯ...118
2.1. Дълбоки венозни тромбози...........................................................................118
В. Петров, Р. Рунков, Д. Рунков
Vena jugularis interna.................................................................................121
Vena subclavia ............................................................................................122
Vena axillaris ..............................................................................................123
Vena brachialis............................................................................................123
Vena cava inferior.......................................................................................125
Vena iliaca communis et externa...............................................................126
Vena femoralis communis..........................................................................127
Vena femoralis superficialis.......................................................................129
Vena poplitea ..............................................................................................131
Venae crurales.............................................................................................132
2.2. Повърхностни венозни тромбози.................................................................133
В. Петров, Р. Рунков, Д. Рунков
V. jugularis externa.....................................................................................133
Vena cephalica ............................................................................................133
V. Basilica ...................................................................................................135
V. saphena magna .......................................................................................136
V. saphena parva.........................................................................................137
2.3. Варикозна болест ............................................................................................138
В. Петров, Р. Рунков, Д. Рунков
Венозен рефлукс на устието на вена сафена магна...................................139
Препоръки при медикаментозно лечение на ХВБ ....................................140
2.5. Посттромбозен синдром................................................................................143
Р. Рунков, В. Петров
2.6. Съдови тумори ................................................................................................144
В. Петров, Р. Рунков, В. В. Петров
2.7. Венозни промени при сърдечни болести....................................................146
В. Петров, В. В. Петров
2.8. Компресионен синдром на вена кава инфериор –
Inferior vena cava syndrome (IVCS) ..............................................................147
В. Петров, Р. Рунков
Използвани съкращения ......................................................................................149
Книгопис ...................................................................................................................151