Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книжарница СТЕНО Медицина Генетика Учебник по популационна генетика

Учебник по популационна генетика

Цена: 18.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4242

Учебното съдържание е разработено от специалисти с дългогодишен преподавателски и научноизследователски опит в областта на генетиката и конкретно в сферата на популационната генетика

 • Автор(и):
  Т. Стайкова, Е. Иванова. Т. Попова, И. Стоянов, П. Василева
 • Издател:
  УИ "Паисий Хилендарски"
 • ISBN:
  9786192026875
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2021
 • Обем:
  192 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

 

Генетиката е една от най-интересните и бързоразвиващи се биологични науки, която изучава двете основни свойства на живите организми - наследствеността и изменчивостта. Популационната генетика е клон на генетиката, който изучава наследствеността и изменчивостта в групата от индивиди, означавана като "популация". Популацията е елементарната еволюционна единица и разкриването на закономерностите, на които се базират еволюционните преобразувания в природата, е възможно само на базата на комплексни знания от различни области на биологията, основно място сред които заема популационната генетика. Популационната генетика служи като теоретична основа на селекцията. Популационногенетичните познания са важни при: осъществяването на дейности, свързани с рационалното използване на природните ресурси и опазването на природната среда; разработването на стратегии за съхраняване на редките и изчезващи видове, както и такива за контрол на видовете-вредители; прогнозирането и профилактиката на наследствените заболявания в популациите на човека, както и за целите на генетичния мониторинг във връзка със засилващото се антропогенно въздействие върху околната среда.


В настоящия учебник са разгледани основните принципи в популационната генетика. Проследени са закономерностите на съхраняване и преобразуване на генотипната структура на популациите във времето и пространството. Описани са различни методи за анализ на генофонда и генотипната структура на популацията в условията на генетична статика и динамика. Обърнато е особено внимание на факторите на микроеволюцията, които провокират генетичната динамика в популациите. Разгледани са различните форми на популационен полиморфизъм. В учебника са включени и много примери, част от които, свързани с научноизследователската работа на авторите. Всички те подпомагат осмислянето на теоретичните принципи.


Учебникът е подходящ за студентите от всички бакалавърски специалности на Биологическия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", които изучават дисциплините "Генетика на популациите" и "Основи на популационната генетика", както и "Обща и популационна генетика". Разработените в учебника теми покриват съдържанието на посочените учебни курсове, като предоставят и допълнителна информация за любознателните. Учебникът може да се използва и от студентите от магистърска специалност "Генетика" в Биологическия факултет на ПУ, както и от студенти от други Висши учебни заведения, учители и всички, които се интересуват от проблемите на популационната генетика.


Учебното съдържание е разработено от специалисти с дългогодишен преподавателски и научноизследователски опит в областта на генетиката и конкретно в сферата на популационната генетика.

 

Съдържание:

 


Предговор
Въведение в популационната генетика. Предмет, задачи и етапи в развитието на популационната генетика, методи на изследвания, значение - Т. Стайкова
Основни принципи в популационната генетика, Генетична статика на популациите - Т. Стайкова

 • Структура на популациите и системи на размножаване
 • Представи на генофонд и генотипна структура на популацията. Генотипна структура на апомаксни популации, чисти линии и биотипове
 • Менделови популации и представи за панмиксия
 • Честота на срещане на гени и генотипове
 • Генотипа структура на панмиксни популации
 • Равновесие в генотипната структура на панмиксните популации. Закон на Харди - Вайнберг
 • Запазване на генетичното равновесие по Харди - Вайнберг в условията на различия в алелните честоти при женските и мъжки индивиди
 • Разпределение на генотиповете при независимо комбиниране на алели от различни двойки гени и при множествен алелизъм
 • Разпределение на генотиповете при свързаните с пола гени
 • Размер на популацията. Ефективна репродуктивна величина

Фактори на микроеволюцията. Генетична динамика на популациите - Т. Стайкова

 • Генен фрейф. Стихване на изменчивостта в популациите7Ефект на родоначалника и стеснения
 • Мутационен натиск
 • Поток от гени
 • Влияние на отбора върху генотипната структура на популациите. Дарвинова приспособимост

Отбор по единичен локус с различна насоченост - Т. Стойкова

 • Отбор срещу рецесивни хомозиготи
 • Отбор срещу доминантни алели
 • Отбор при липса на доминиране
 • Отбор в полза на хетерозиготите
 • Отбор срещу хетерозиготите
 • Параметърът Δq като показател на ефективността на отбора
 • Общ модел на отбора по единичен локус
 • Зависим от честотата отбор
 • Отбор и мутации
 • Генетичен товар
 • Статистически характеристики на популациите при непрекъснати вариации. Параметри, характеризиращи непрекъснатата вариабилност на количествените признаци

Генетична изменчивост в популациите. Количествена оценка - Е. Иванова, И. Стоянов

 • Количествена оценка на генетичната изменчивост
 • Други подходи за количествена оценка на генетичната изменчивост в популациите
 • Оценка на генетичната изменчивост в естествените популации чрез различни методи

Генетична изменчивост в популациите по морфологични и физиологични признаци - П. Василева

 • Генетична изменчивост в популациите по морфологични признаци
 • Генетична изменчивост в популациите по физиологични признаци

Хромозомен полиморфизъм в популациите - Т. Попова, Т. Стайкова

 • Честота на хромозомните полиморфизми при бозайници
 • Хромозомни пренареждания, свързани с полиморморфизми при бозайници
 • Хромозомните полиморфизми при насекоми
 • Хромозомните полиморфизми при растения

Биохимичен полиморфизъм в популациите - И. Стоянов

 • Генетична изменчивост на популациите по биохимични маркери
 • Приспособителна роля на белтъчния полиморфизъм

ДНК полиморфизъм - Т. Попова

 • Значение на ДНК полиморфизмите
 • Видове ДНК полиморфизми
 • ДНК - базирани генетични маркери и приложение

Литература