Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Медицински Двуполюсно тазобедрено ендопротезиране

Двуполюсно тазобедрено ендопротезиране

Цена: 36.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  MED01

Съвременни проблеми и концепции

 • Автор(и):
  доц. д-р Калин Михов дм
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-954-449-979-2
 • Година на издаване:
  2018
 • Обем:
  190 стр.
 • Тип корица:
  твърда
 • Език:
  български
Добави в желани

Предговор

Тоталното тазобедрено ендопротезиране е сред най-успешните оперативни интервенции в медицината. Съвременният профил на пациентите, показани за тотална смяна на тазобедрената става, изисква освен повлияване на болката постигане на високи функционални резултати и дългосрочна преживяемост на артропластиката. Предпоставка за това е точната биомеханична реконструкция на ставата, съществена част от която представлява позиционирането на ацетабуларната компонента.

Позицията на ацетабуларната компонента определя центъра на ротация (center of rotation – COR), който повлиява директно лостовото рамо на абдукторната мускулатура, рамото на лоста на тежестта на тялото и ставната сила на противодействие. Основни променливи в ориентирането на ацетабуларната компонента са нейната дълбочина и костно покритие, височина и ъглово позициониране. Грешките в позиционирането на капсулата могат да доведат до дислокация и нестабилност, нарушение на мускулната функция и походката, разлика в дължината на долните крайници, накуцване, импинджмънт и намаляване на обема на движение, лош функционален резултат, повишено износване на триещите повърхности, ръбцово натоварване, микросепарация, звукови феномени, генерирани в триещата се двойка, остеолиза и разхлабване на капсулата.

Понастоящем липсват широко приети препоръки за оптимално позициониране на ацетабуларната компонента и се наблюдава съществена вариабилност в реално постиганата позиция на имплантиране, дори и сред опитни хирурзи. Донякъде това се дължи на разнообразието от методите за оценка на ъгловото позициониране на капсулата и влиянието на статичната и динамична тазова позиция. Съществуват редица методи за подобряване на възпроизводимостта при постигане на желаната позиция на капсулата като интраоперативна идентификация на анатомични маркери, използване на инструментални механични ориентири, предоперативно дву- и триизмерно планиране, навигационни системи, базирани на компютърна томография, или анатомични костни ориентири, робот-асистирана хирургия и т.н. Въпреки огромния напредък в тази област все още липсва статистически значимо подобряване на клиничните, функционални и субективни резултати при постигане на желаната позция на ацетабуларната компонента, оценени чрез традиционно използваните скали и сборове.

Въпреки че различните показатели на ацетабуларната позиция са взаимосвързани и повлияват комплексно изместването на капсулния център на ротация с оглед по-голямата яснота, те ще бъдат разгледани поотделно.

СЪДЪРЖАНИЕ:

 

РЕЦЕНЗИИ.................................................................................................................... 5

Актуални проблеми на имплантацията в тазобедреното ендопротезиране............ 5

Актуални проблеми на имплантацията в тазобедреното ендопротезиране......... 10

ПРЕДГОВОР............................................................................................................... 13

МЕДИО-ЛАТЕРАЛНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА АЦЕТАБУЛАРНАТА

КАПСУЛА И АЦЕТАБУЛАРЕН ОФСЕТ............................................................... 15

КРАНИО–КАУДАЛНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА АЦЕТАБУЛАРНАТА

КОМПОНЕНТА И ЦЕНТЪРA НА РОТАЦИЯ........................................................ 22

ЪГЛОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА АЦЕТАБУЛАРНАТА КОМПОНЕНТА........ 27

Начини за измерване на инклинация и антеверзия............................................ 27

Оперативна антеверзия......................................................................................... 28

Оперативна инклинация...................................................................................... 28

Рентгенографска инклинация.............................................................................. 28

Рентгенографска антеверзия................................................................................ .28

Анатомична инклинация..................................................................................... 28

Анатомична антеверзия...................................................................................... 29

Предна тазова равнина........................................................................................ 29

Наклон на таза..................................................................................................... 29

Определения в коронарна и предна тазова равнина.......................................... 30

Начини за конвертиране на различните видове инклинация и антеверзия.... 30

Неясноти и потенциални неточности................................................................. 32

Трудности при оценка на ъгловата позиция на ацетабуларната капсула с

рутинно рентгенографско изследване................................................................ 33

Препоръки за избор на дефиниция..................................................................... 34

Заключение........................................................................................................... 25

СИГУРНИ ЗОНИ ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА АЦЕТАБУЛАРНАТА

КОМПОНЕНТА........................................................................................................ 36

ЗНАЧЕНИЕ НА ТРАНЗВЕРЗАЛНИЯ АЦЕТАБУЛАРЕН ЛИГАМЕНТ ЗА

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА АЦЕТАБУЛАРНАТА КАПСУЛА................................. 41

КОМБИНИРАНА АНТЕВЕРЗИЯ НА ТОТАЛНАТА ТАЗОБЕДРЕНА

АРТРОПЛАСТИКА.................................................................................................. 51

НАКЛОН НА ТАЗА И ФУНКЦИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ НА

АЦЕТАБУЛАРНАТА КОМПОНЕНТА.................................................................... 57

ОРИЕНТАЦИЯ НА НАТИВНИЯ АЦЕТАБУЛУМ................................................ .66

ИМПИНДЖМЪНТ НА ТОТАЛНАТА ТАЗОБЕДРЕНА АРТРОПЛАСТИКА.... 71

Видове импинджмънт.......................................................................................... 71

Клинични и клинико-морфологични изяви на импинджмънта....................... 72

Фактори, повлияващи импинджмънта............................................................... 75

Фактори, оказващи влияние върху импинджмънта между компонентите

на артропластиката............................................................................................... 76

Фактори, оказващи влияние върху костния импинджмънт.............................. 80

Компромис между костно покритие и импинджмънт....................................... 81

Практически мерки за превенция на импинджмънт.......................................... 82

КОНВЕНЦИОНАЛНА ИМПЛАНТАЦИЯ НА АЦЕТАБУЛАРНАТА КАПСУЛА 85

Точност на конвенционалната (фрихенд) имплантация на ацетабуларната

компонента............................................................................................................ .86

Рискови фактори за малпозиция.......................................................................... 89

КОМПЮТЪРНА НАВИГАЦИЯ В ИМПЛАНТАЦИЯТА НА

АЦЕТАБУЛАРНАТА КОМПОНЕНТА.................................................................... 97

Видове компютърна навигация........................................................................... .97

Компютърна навигация на базата на компютърна томография (КТ)................ 98

Навигация, неразчитаща на предоперативни образни изследвания

(imageless навигация).......................................................................................... 102

Нови концепции в компютър-навигираното тазобедрено ендопротезиране.. 107

Резултати от метаанализи и системни прегледи.............................................. 108

Заключение.......................................................................................................... 110

РОБОТИЗИРАНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА АЦЕТАБУЛАРНАТА

КОМПОНЕНТА ПРИ ТОТАЛНОТО ТАЗОБЕДРЕНО ЕНДОПРОТЕЗИРАНЕ.. 111

Видове роботизирани системи........................................................................... 112

Фази на робот-асистираната оперативна интервенция.................................... 113

Резултати при използването на полу-активна роботизирана система............. 114

Персонализиране на оперативната интервенция............................................. 116

Заключение........................................................................................................... 117

ТРИИЗМЕРНО ПРЕДОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ НА АЦЕТАБУЛАРНАТА

КОМПОНЕНТА НА ТОТАЛНАТА ТАЗОБЕДРЕНА АРТРОПЛАСТИКА........ 118

Същност на триизмерното планиране............................................................... 118

Предимства и недостатъци на триизмерното предоперативно планиране..... 120

Резултати от използването на триизмерно предоперативно планиране при

позициониране на ацетабуларната компонента................................................ 122

Сравнение с двуизмерно предоперативно планиране и компютърна

навигация.............................................................................................................. 125

Клинични резултати.............................................................................................. 126

Заключение........................................................................................................... 126

ЕКСТРАМЕДУЛАРНА АНАТОМИЯ НА ПРОКСИМАЛНИЯ ФЕМУР............ 128

Център на ротация............................................................................................... 130

Феморален офсет.................................................................................................. 132

Хелиторзия............................................................................................................ 139

Дължина на крайниците..................................................................................... 141

ИНТРАМЕДУЛАРНА АНАТОМИЯ НА ПРОКСИМАЛНИЯ

ФЕМОРАЛЕН КАНАЛ............................................................................................ 142

CFI/MCFI.............................................................................................................. 143

„fit и fill“/ FF индекс............................................................................................ 147

Значение на микродвижението на фемуралните стебла.................................. 150

Триизмерно планираниране и ефектът на „fit and fill“ върху стрес

трансфера и костното ремоделиране................................................................. 151

Зависимост на клиничните резултати от триизмерното планиране.............. 155

Заключение.......................................................................................................... 158

Литературни източници........................................................................................... 159