Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Списания Здравна икономика Здравна икономика и мениджмънт

Здравна икономика и мениджмънт

Цена: 6.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  SP132017

година XVII, брой 3 (65) 2017 г.

 • Автор(и):
  Главен редактор: Емануела Мутафова; заместник главен редактор: Тодорка Костадинова
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISSN:
  1311-9720
 • Година на издаване:
  2018
 • Обем:
  40 стр.
 • Тип корица:
  мека
Няма наличност
Добави в желани

Съдържание
 

Развитие и добри практики в използването на
РОС-тестове по света
Светлозара Кашлова, Лора Георгиева 3

 

Мениджмънт на рехабилитацията на рамо – връзката на
гръбначния стълб и шийните прешлени с травмите на рамото
Радослава Делева Митева-Георгиева  8

 

Адаптация на студентите към образователната среда –
етапи и дейности 
Светлана Радева, Лора Георгиева  13

 

Някои причини, затрудняващи профилактиката на
карцинома на гърдата
Катя Егурузе  19

 

Проучване върху информираността на общопрактикуващите
лекари относно проблемите на чревните паразитози
Калина Стоянова , Татяна Цветкова, Красимира Лалева  25

 

Неконвенционалните методи на лечение като част от
холистичния подход в мениджмънта на
хроничната инвалидизираща болест
Параскева Манчева, Яни Шивачев 32

 

Социология на здравето и болестта: проблеми,
разработени от студентите в Магистърската програма по
обществено здравеопазване и здравен мениджмънт на руски език
Жана Рангелова, Красимира Лалева 35

 

Потребителските плащания – болезнен, но необходим
инструмент на здравната политика: отзив за книгата на
Елка Атанасова „Пациентски плащания в здравния сектор“
Елка Атанасова  38

 

 

Contents
 

Development and best practicеs in POCT application worldwide
Svetlozara Kashlova, Lora Georgieva 3

 

Management of shoulder rehabilitation – link between spine,
cervical vertebrae and shoulder traumas
Radoslava Deleva Miteva-Georgieva 8

 

Students adaptation to the educational environment –
stages and activities
Svetlana Radeva, Lora Georgieva 13

 

Some Causes that Hinder the Prophylaxis of Breast Cancer
Katya Eguruze  19

 

Survey on the general practitioners’ awareness of the
problems of the intestinal parasitoses
Kalina Stoyanova, Tatyana Cvetkova, Krasimira Laleva  25

 

Unconvetionals Methods of Treatment as a Part of the Holistic
Approach in the Management of the Chronic Invalidizing Disease
Paraskeva Mancheva, Yani Shivachev  32

 

Sociology of health and disease: problems discussed by Master students
of Public Health and Healthcare Management in Russian
Zhana Rangelova, Krasimira Laleva 35

 

Patient Payments – Painful but Indispensable Tool of Health Policy:
A Review of a book by Elka Atanasova titled
„Patient Payments in the Health Sector“
Elka Atanasova 38