Език:
Валута:
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
Издателска къща СТЕНО

Количка

0 артикула

Здравна икономика и мениджмънт

Здравна икономика и мениджмънт

година XVI, брой 2 (60) 2016 г.

    Код: SP122016
Съставителство:Главен редактор: Емануела Мутафова; заместник главен редактор: Тодорка Костадинова
Издател:ИК "Стено"
ISSN:1311 9720
Година на издаване:2016
Обем:40 стр.
Тип корица:мека
Език:Български
Цена:6.00 лв.
Брой:
Изпрати на приятелОцени продукта
Добави в желани Сравни

Съдържание

Какво може да научим от опита на Великобритания в
управлението на човешките ресурси в здравеопазването?

Валери Гюров............................................................................................................. 3

 

Контролът на качеството на преподаване в Медицински колеж – Варна – метод за повишаване на
нивото на подготовката

Гергана Ненова, Параскева Манчева......................................................................... 7

 

Управляване на епидемиологичния риск при ХИВ инфекция в условията на морски транспорт и превози

Миглена Коларова, Румен Константинов, Анна Кирчева,
Цонко Паунов, Светла Станева, Елияна Иванова.................................................. 12

 

Влияние на формалните и неформалните отношения върху степента на конфликтност и формата на проява на
конфликтите в лечебните заведения

Жана Рангелова ....................................................................................................... 15

 

Еволюция и съвременно състояние на първичната медицинска помощ в българското здравеопазване

Христина Божинова-Димитрова, Лора Георгиева................................................ 19

 

Бедствия и тероризъм на море

Пламен Парушев, Димчо Томов............................................................................... 24

 

Хранене и кожa

Светлана Ласкова, Илко Бакърджиев, Маргарита Станчева,
Деница Димитрова, Десислава Гешева................................................................... 27

 

Фактори, влияещи върху удовлетвореността на пациента в периода на хоспитализацията

Станислава Павлова, Мариана Николова,
Анна Георгиева, Веселин Вълков.............................................................................. 32

 

 

Contents

What can we learn from the UK experience in the management of
human resources in the healthcare sector?

Valery Gurov............................................................................................................... 3

 

Manage Epidemiological Risk for Hiv Infection in the
Maritime Transport and Shipments

Miglena Kolarova, Rumen Konstantinov, Anna Kircheva,
TsonkoPaunov, Svetla Staneva, Eliyana Ivanova....................................................... 12

 

Impact of formal and informal relations on the level of
conflict and type of conflict manifestation in medical institutions

Zhana Rangelova...................................................................................................... 15

 

Evolution and current state of primary medical care in
Bulgarian healthcare
Hristina Bozhinova-Dimitrova, Lora Georgieva......................................................... 19

 

Disaster and Terrorism at Sea

Plamen Parushev, Dimcho Tomov.............................................................................. 24

 

Food and skin

Svetlana Laskova, Ilko Bakardzhiev, Margarita Stancheva,
Denitsa Dimitrova, Desislava Gesheva....................................................................... 27

 

Factors, Influencing Upon the Patient Satisfaction During the Hospitalization Period

Stanislava Pavlova, Mariana Nikolova,
Anna Georgieva, Veselin Valkov................................................................................ 32

Вашата поръчка

Количката е празна.
Върни До Горе