Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Списания Здравна икономика Здравна икономика и мениджмънт

Здравна икономика и мениджмънт

Цена: 6.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  SP112016

година XVI, брой 1 (59) 2016 г.

 • Съставителство:
  Главен редактор: Емануела Мутафова; заместник главен редактор: Тодорка Костадинова
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISSN:
  1311 9720
 • Година на издаване:
  2016
 • Обем:
  40 стр.
 • Тип корица:
  мека
Добави в желани

Съдържание

Понятието телемедицина – поява,
историческо развитие и употреба
Пламен Русев ............................................................................................................. 3

 

Телемедицина и електронно здравеопазване –
особености и приложение
Пламен Русев, Мила Георгиева.................................................................................. 7

 

Телездравето в подкрепа на пациентите с
хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ)

Красимира Светославова Лалева........................................................................... 14

 

Изисквания към хранителните добавки и
контрол след пускането им на пазара

Яна Тошкова, Цветелина Търпоманова, Силвия Филкова...................................... 19

 

Съвременни акценти в оборудването на
спешния медицински транспорт
Десислава Кателиева, Лора Георгиева, Красимира Лалева.................................. 29

 

Теоретични модели на стреса и копинг стратегиите
в работна среда

Елица Панайотова, Лора Георгиева....................................................................... 33

 

 

 

 

Content

The Concept of Telemedicine – Advent,
Historical Development and Usage
Plamen Russev............................................................................................................. 3

 

Telemedicine and Ehealth – Features and Application
Plamen Russev, Mila Georgieva................................................................................... 7

 

Telehealth Support for Patients with
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Copd)
Krasimira Svetoslavova Laleva................................................................................... 14

 

Nutritional Supplement Requirements and
Their After-market Control
Yana Toshkova, Tsvetelina Tarpomanova, Silviya Filkova......................................... 19

 

Modern accents in equipment of emergency medical transportation
Desislava Katelieva, Lora Georgieva, Krasimira Laleva............................................. 29

 

Theoretical models of stress and coping strategies
in a working environment
Elitsa Panayotova, Lora Georgieva     33