Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Емоции и саморегулация на ученето

Цена: 25.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS2058

В настоящата монография се представят данни, получени от изследването на студенти от различни специалности и университети, които представляват слабо проучвана група в българския академичен контекст.

 • Автор(и):
  Йоана Янкулова
 • Издател:
  Парадигма
 • ISBN:
  978-954-326-277-9
 • Обем:
  270 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  България
Добави в желани

В настоящата монография се представят данни, получени от изследването на студенти от различни специалности и университети, които представляват слабо проучвана група в българския академичен контекст. В хода на проведените изследвания се проучват важни теми, свързани с ученето, емоциите и саморегулацията на учебното поведение на студентите в обучението и професионалната подготовка.
 

УВОД......................................................................................................................9
ГЛАВА ПЪРВА
Същнос т и проявления на емоциите в обучението...........13
1. И сторическо възникване на научните изследвания на емоциите................................................................................................. 13
2. А натомо-физиологични основи на емоционалния живот.... 24
3. М одерни проучвания на емоциите в образованието.............39
ГЛАВА ВТОРА
Саморегулация на ученето и кариерни
пред почитания на студе нтите..........................................................59
1. К ласически теоретични постулати
за ученето и саморегулацията...........................................................59
2. Саморегулирано учене и кариерни предпочитания
в хода на професионалната подготовка...................................... 79
Глава трета
Резултати от изследването на подходите и отношението към ученето и на академичния
локус на контрола (2012–2013 г.)......................................................101
1. Т еоретична постановка на изследването, психометрични характеристики и факторни структури на изследователските инструменти.................................................101
2. Взаимовръзки и взаимозависимости между подходите и отношението към ученето и академичния локус на контрола......................................................................................................111
2.1. Специфични особености на подходите към ученето на студентите....................................................111
2.2. Специфични особености в отношението на студентите към ученето в академичен контекст........116
2.3. Междугрупови вариации в академичния локус на контрола.......................................................................................123
2.4. Зависимости между подходите към ученето, локуса на контрола и отношението към ученето
в академична среда.......................................................................127
Глава четвърта
Резултати от проу чването на подходите и отношението към ученето, на акаде мичния локус
на контрола, емоциите и кариерните пред почитания (2014–2015 г.)..................................................................................................137
1. Теоретична постановка на изследването, психометрични характеристики и факторни структури на научноизследователските инструменти..................................137
2. П роучване на влиянието на независими фактори върху подходите и отношението към ученето, академичния локус на контрола, емоциите и кариерните предпочитания.......................................................................................... 170
2.1. Влияние на независими фактори върху подходите към ученето...................................................................................... 170
2.2. Влияние на независими фактори върху отношението към ученето в академична среда............................................ 177
2.3. Влияние на независими фактори върху академичния локус на контрола...........................................................................188
2.4. Влияние на независими фактори върху позитивен/ негативен афект...................................................194
2.5. Влияние на независими фактори върху кариерните
предпочитания на студентите...............................................200
3. Взаимовръзки и взаимозависимости между подходите и отношението към ученето, академичния локус на контрола, емоциите и кариерните предпочитания.............203
3.1. Взаимовръзки между всички изследвани явления..............203
3.2. Взаимозависимости между подходите към ученето, академичния локус на контрола, кариерните
предпочитания и отношението към ученето, позитивния афект и учебния успех........................................213
Обобщение: Същност и динамика на емоциите и саморегулацията
на ученето в академична среда.............................................................219
ПРИЛОЖЕНИЯ .................................................................................................259
Литература.....................................................................................................267