Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Морски Навигация и лоция. Том втори

Навигация и лоция. Том втори

Цена: 18.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  MO00099
 • Автор(и):
  Милчо Белчев
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-954-449-863-4
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2016
 • Обем:
  260 стр.
 • Формат:
  165 x 240 мм
 • Тип корица:
  мека
Няма наличност
Добави в желани

Анотация
Настоящата книга е том втори от тритомното издание под заглавие „Навигация и лоция“, състоящо се от десет раздела.
Том първи включва и представя разделите:

 • Основни понятия и определения в навигацията
 • Морски пътища и навигационно обзавеждане
 • Морски навигационни карти, ръководства и пособия

Том втори включва и представя разделите:

 • Графично и аналитично изчисляване на координатите на кораба
 • Кратка теория на определяне мястото на кораба и навигационните измервания
 • Визуална навигация

Том трети включва и представя разделите:

 • Радиоелектронна и хидроакустическа навигация
 • Хидрометеорологично осигуряване на корабоплаването
 • Корабоводене в специфични условия и особени обстоятелства
 • Организация на навигационната безопасност

В трите раздела на този том са описани и представени в подходящ за морската практика вид съвременните знания и практическата методология на способите на водене на кораба в прости условия, определяне и отчитане въздействието на вятъра и морските течения върху пътя на кораба, изчисляване на координатите на мястото на кораба с помощта на автономни бордови средства и способи, кратката теория на навигационните измервания и определения, същността на навигационните грешки и тяхното влияние върху точността на определяне мястото на кораба, способите за определяне на мястото на кораба по визуално измерени навигационни параметри до брегови обекти, използването на визуални створове и визуални ограждащи безопасни навигационни параметри.
Включената тематика в том втори на изданието „Навигация и лоция“ е от обсега на т.нар. традиционна класическа навигация. Традиционната класическа навигация се отличава с простота на прилаганите способи и дава възможност на навигатора да анализира условията на плаването и внася рационални корекции при нужда в определеното место на кораба. Ето защо тя се явява своеобразен методически фундамент на съвременната радиоелектронна и спътникова морска навигация. Нейното усвояване е неизбежно с цел пълното осмисляне на методите и способите на съвременното корабоводене  и гарантиране на навигационната безопасност в сложната и трудна система на съвременното мореплаване.
Представеният в тома материал е съобразен с най-съвременните изисквания за осигуряване на висок стандарт на навигационна безопасност в морското корабоводене. На подходящо подбрани места са включени и съответните термини от морския английски език. 
Изложената тематика в този том е в пълно съответствие с тематиката в таблиците за компетентност за капитан, старши помощник-капитан и вахтен помощник-капитан от Кодекса, част А на международната Конвенцията STCW, с нейните последни изменения, в сила от 2012 година, и IMO модел курсовете 7.01 „Master and Chief Mate“ и 7.03 „Officer in Charge of a Navigational Watch“, издадени през 2014 година.
Томът е предназначен за начална и поддържаща подготовка на студенти и курсанти от специалност „Корабоводене“, навигатори-стажанти, вахтени помощник-капитани и капитани. Може да се използва и в ежедневната навигационна практика като справочник и методическо ръководство.
Изложението на тематиката в тома е представено в над 250 страници текст и над 195 фигури, фотоси и  илюстрации. Богатото илюстроване прави настоящето издание достъпно до широк кръг ползватели, а изложената проблематика лесна за усвояване.
Авторът, съставил настоящото издание на том втори от „Навигация и лоция“, има 40-годишен опит в обучението на вахтени помощник-капитани и капитани и в морската квалификационна дейност. При разработването на проблематиката той е ползвал библиотеките на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и БМКЦ и консултации с различни преподаватели, за което им благодари.
Всички добронамерени и конструктивни бележки и предложения от ползващите този том ще бъдат приети с благодарност.

Авторът

 

Съдържание

Раздел ІV
ГРАФИЧНО И АНАЛИТИЧНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КООРДИНАТИТЕ НА КОРАБА

Глава 16. Основи на изчисляванетo на координатите на кораба
16.1. Общи положения за изчисление на координатите на кораба
16.2. Характеристика на елементите на изчисляване на координатите на кораба

Глава 17. Графично изчисление на координатите на кораба в прости условия
7.1. Основни задачи на графичното изчисление с използване на карти в Меркаторова проекция
17.1.1. Пресмятане и начертаване на курсове
17.1.2. Пресмятане на проплавано от кораба разстояние и намиране на изчислено място
17.1.3. Отчитане на циркулацията на кораба при промяна на курса му

Глава 18. Графично изчисление на координатите на кораба с отчитане на дрейф
18.1. Същност на явленията при дрейф на кораба
18.2. Способи за определяне на ъгъла на дрейфа 
18.2.1. Използване на дрейфомер
18.2.2. Определяне на ъгъла на дрейфа по свободно плаващ ориентир
18.2.3. Определяне на ъгъла на дрейфа по пеленги на кърмовата следа
18.3. Способи за изчисляване на ъгъла на дрейфа
18.3.1. Изчисляване на ъгъла на дрейфа чрез сравняване на скоростта на кораба по оборотите на движителите му и скоростта от лага
18.3.2. Изчисляване на ъгъла на дрейфа с използване на коефициент на дрейфа
18.3.3. Изчисляване на ъгъла на дрейфа с използване на скоростта на дрейфа
18.4. Дрейф на кораб с неподвижни движители
18.5. Графично изчисление на координатите на кораба при плаване с oтчитане на дрейф

Глава 19. Графично изчисление на координатите на кораба при плаване с отчитане на течение и при плаване с отчитане на дрейф и течение 
19.1. Кратка характеристика на морските течения
19.2. Същност на явлението снос от течение
19.3. Графично изчисление на координатите на кораба при плаване с отчитане на течение
19.3.1. Графичен способ за отчитане на течение
19.3.2. Аналитичен способ за отчитане на течение
19.3.3. Намиране на изчислено място и пресмятане на момента и отчета на лага в набелязана точка при плаване с отчитане на течение
19.4. Особености при отчитане на различните течения
19.5. Графично изчисление на координатите на кораба при плаване с отчитане на дрейф и течение
19.5.1. Същност на явлението съвместен снос от дрейф и течение
19.5.2. Графично изчисление на координатите на кораба при плаване с отчитане на сумарен снос

Глава 20. Графично изчисление на координатите на кораба с използване на абсолютен лаг
20.1. Използване на абсолютния лаг в непрекъснат режим
20.2. Използване на абсолютния лаг в дискретен режим

Глава 21. Аналитично изчисление на координатите на кораба
21.1. Формули за аналитично изчисляване на координатите на кораба
21.2. Видове аналитично изчисление на координатите на кораба
21.3. Спомагателни задачи, решавани по формулите за аналитично изчисление

Раздел V
КРАТКА ТЕОРИЯ НА ОПРЕДЕЛЯНЕ МЯСТОТО НА КОРАБА И НАВИГАЦИОННИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ

Глава 22. Основи на определяне мястото на кораба
22.1. Навигационни параметри и навигационни изолинии 
22.2. Определяне на мястото на кораба по метода на изолинии
22.3. Общи формули на градиентите на навигационните параметри
22.4. Определяне на мястото на кораба по метода на линиите на положението

Глава 23. Оценка на точността на навигационните параметри
23.1. Видове навигационни измервания и класификация на грешките
23.2. Методи за оценка на точността на навигационните измервания

Глава 24. Оценка на точността на определеното място на кораба
24.1. Оценка на точността на определеното място на кораба с елиптична грешка
24.2. Средно квадратическа грешка на определеното място на кораба
24.3. Изместване на определеното място на кораба под действие на систематическите грешки в измерванията
24.4. Отстраняване на влиянието на неедновременността на измерванията

Глава 25. Оценка на точността на счислимото място на кораба
25.1. Точност на графичното изчисление на координатите на кораба 
25.1.1. Грешки в истинския курс и проплаваното от кораба разстояние
25.1.2. Грешки в отчитания ъгъл на дрейфа
25.1.3. Грешки в отчитаните елементи на теченията
25.1.4. Комплексна оценка на точността на графично изчисленото място на кораба
25.2. Точност на координатите, изчислени по формулите за аналитично изчисление

Раздел VІ
ВИЗУАЛНА НАВИГАЦИЯ

Глава 26. Определяне на мястото на кораба по визуални хоризонтални ъгли и пеленги
26.1. Определяне на мястото на кораба по два хоризонтални ъгъла (Fix by two horizontal angles)
26.1.1. Същност на способа
26.1.2. Начини за определяне на мястото на кораба върху навигационната карта
26.1.3. Анализ на точността на способа
26.1.4. Предимства и недостатъци на способа и особености на практическото изпълнение
26.2. Определяне на мястото на кораба по три визуални пеленга (Fix by three visual bearings)
26.2.1. Същност на способа
26.2.2. Начини за определяне на мястото на кораба върху навигационната карта
26.2.3. Анализ на точността 
26.2.4. Предимства и недостатъци на способа и особености на практическото изпълнение 
26.3. Определяне на мястото на кораба по два визуални пеленга (Fix by two visual bearings)
26.3.1. Същност на способа
26.3.2. Начини за определяне на мястото на кораба върху навигационната карта
26.3.3. Анализ на точността
26.3.4. Предимства и недостатъци на способа и особености при практическото изпълнение 
26.4. Определяне на мястото на кораба по разновременни визуални пеленги (крюйс-пеленг), (Fix by multitemporal visual bearings)  
26.4.1. Същност на способа
26.4.2. Начини за определяне на мястото на кораба върху навигационната карта 
26.4.4. Анализ на точността
26.4.5. Предимства и недостатъци на способа

Глава 27. Определяне на мястото на кораба по визуално измерени разстояния
27.1. Визуално измерване на разстояние на море
27.2. Определяне на мястото на кораба по три визуално измерени разстояния (Fix by Three Visually Distances)
27.2.1. Същност на способа 
27.2.2. Начин за определяне на мястото на кораба върху навигационната карта 
27.2.3. Точност на способа   
27.2.4. Предимства и недостатъци на способа 
27.3. Определяне на мястото на кораба по две визуално измерени разстояния (Fix by Two Visually Distances) 
27.3.1. Същност на способа
27.3.2. Начини за определяне на мястото на кораба върху навигационна карта 
27.3.3. Точност на способа
27.3.4. Предимства и недостатъци на способа
27.4. Определяне на мястото на кораба по разновременни визуално измерени разстояния (крюйс-разстояние) (Fix by Multitemporal Visual Measured Distances)
27.4.1. Същност на способа 
27.4.2. Определяне на мястото на кораба върху навигационната карта 
27.4.3. Точност на способа
27.4.4. Предимства и недостатъци на способа

Глава 28. Определяне на мястото на кораба по разнородни (комбинирани) визуални навигационни параметри
28.1. Определяне на мястото на кораба по визуален пеленг и хоризонтален ъгъл (Fix by Visual Bearing and Horizontal Angle) 
28.1.1. Същност на способа 
28.1.2. Начини за определяне на мястото на кораба върху навигационната карта
28.1.3. Точност на способа  
28.1.4. Предимства и недостатъци на способа  
28.2. Определяне на мястото на кораба по визуално измерени пеленг и разстояние (Fix by Visual Bearing and Distance)
28.2.1. Същност на способа 
28.2.2. Начини за определяне на мястото на кораба върху навигационната карта
28.2.3. Точност на способа  
28.2.4. Предимства и недостатъци на способа 
28.3. Определяне на мястото на кораба по визуално измерени разстояние и хоризонтален ъгъл (Fix by Visual Distance and Horizontal Angle) 
28.3.1. Същност на способа 
28.3.2. Начини за определяне на мястото върху навигационната карта 
28.3.3. Точност на способа
28.3.4. Предимства и недостатъци на способа

Глава 29. Плаване с използване на визуални навигационни изолинии
29.1. Плаване по визуални навигационни створове  
29.1.1. Общи сведения за створовете 
29.1.2. Плаване по линеен створ   
29.1.3. Плаване по прицелен створ    
29.1.4. Плаване по процепен створ   
29.1.5. Плаване по перспективен створ  
29.1.6. Плаване по лъчев створ   
29.1.7. Плаване по секторен створ    
29.2. Определяне на мястото на кораба по визуални створ и навигационен параметър 
29.2.1. Общи положения 
29.2.2. Определяне на мястото на кораба по створ и хоризонтален ъгъл (Fix by Leading Line and Horizontal Angle)  
29.2.3. Определяне на мястото на кораба по створ и пеленг (Fix by Leading Line and Bearing) 
29.2.4. Определяне на мястото на кораба по створ и разстояние (Fix by Leading Line and Distance) 
29.3. Използване на ограждащи навигационни изолинии за осигуряване на навигационната безопасност на кораба
29.3.1. Общи положения
29.3.2. Ограждащ пеленг (Surrounding Safety Bearing) 
29.3.3. Ограждащо разстояние (Surrounding Safety Distance)
29.3.4. Ограждащ вертикален ъгъл (Surrounding Safety Vertical angle)
29.3.5. Ограждащ хоризонтален ъгъл (Surrounding Safety Horizontal angle)

ПРИЛОЖЕНИЯ
ІІ-01 а, б, в, г, д. Условни знаци и съкращения при изпълнение на навигационна прокладка
ІІ-02. Образец на навигационна прокладка с графично изчисление на координатите на кораба 
ІІ-03 а, б. Образец на попълнен навигационен дневник при графично изчисление на координатите на кораба 
ІІ-04. Схема за аналитично изчисляване на координатите на кораба 
ІІ-05. Елементи за отчитане циркулацията на кораба
ІІ-06. Елементи за отчитане циркулацията на кораба при неизвестен радиус
ІІ-07 а, б. Номограми за определяне на ъгъла на дрейфа 
ІІ-08. Коефициент за определяне на средните квадратични грешки по интервала R
ІІ-09 а, б, в, г. Средни значения на средните квадратични грешки на навигационните параметри 

Ползвани източници