Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Технически Структура и свойства на желязо-въглеродни сплави след въздействие с концентрирани енергийни потоци

Структура и свойства на желязо-въглеродни сплави след въздействие с концентрирани енергийни потоци

Цена: 30.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  DR00014
 • Автор(и):
  Димитър Ставрев, Владимир Щърбаков, Цанка Дикова
 • Съставителство:
  Под. ред. на проф. д. т. н. инж. Димитър Ставрев
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-954-449-826-9
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2015
 • Обем:
  296 стр.
 • Формат:
  165 x 240 мм
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  Български
Добави в желани

Предговор

В настоящата монография са представени резултатите от теоретичните и експериментални изследвания на авторите в областта на научно-приложните аспекти, засягащи повърхностното обработване на материалите с концентрирани енергийни потоци. Тематиката е актуална за машиностроителните технологии към края на миналото и началото на настоящото столетие. Тя произтича от необходимостта да се обосноват основните зависимости на структурните промени в повърхностните слоеве на Fe-C сплави след въздействие с концентрирани енергийни потоци – лазерен лъч, електронен лъч, електрическа дъга и плазмена струя. 
В основата на специфичните фазови промени при нагряване и охлаждане лежи голямата концентрация на енергията на източниците на въздействие, предизвикваща високи и свръхвисоки скорости на превръщанията. Те, от своя страна, формират свойства, съществено различаващи се от тези при класическите технологии на термично, химико-термично и деформационно-термично обработване.
Представени са конкретни резултати от изследвания на някои най-често използвани в машиностроителната практика стомани и чугуни, като са засегнати тяхната структура и свойства и след технологични и експлоатационни въздействия.
Съдържанието представлява интерес за широк кръг читатели – учени, инженери, студенти, техници – конструктори и технолози, работещи в областта на машиностроенето и електротехниката. 
Отделните текстове от съдържанието са написани от:
•    проф. д.т.н. Димитър Ставрев: I – IV глави; т. 5.1–5.4 от глава V; глава VI;
•    д-р инж. Владимир Щърбаков: т. 5.5–5.10 от глава V;
•    доц. д-р Ц. Дикова: т. 5.11 от глава V. 

 

Съдържание

Предговор

Preface

Увод

Introduction

Рецензия  

Review

Глава първа
ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ В ЗОНАТА НА ОБРАБОТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ С КЕП

1.1. Източници на енергия за локално въздействие

1.2. Общ енергетичен подход при въздействието на КЕП върху материалите. Обработващи процеси

1.3. Въздействие на концентрирания неподвижен енергиен поток върху повърхността на материала

1.4. Взаимодействие между концентрирания енергиен поток и повърхността на материала. Топлинни процеси

1.5. Стопяване и изпаряване при въздействие върху обработваемите повърхности с КЕП

Глава втора
ФУНДАМЕНТАЛНАТА ТЕОРИЯ НА ФАЗОВИТЕ ПРОМЕНИ В АСПЕКТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С КОНЦЕНТРИРАНИ ЕНЕРГИЙНИ ПОТОЦИ

2.1. Дифузия и въздействие с концентрирани енергийни потоци 

2.2. Теория на затвърдяването и въздействие с концентрирани енергийни потоци 

2.3. Метастабилни състояния на системата Fe-C при бързо нагряване и охлаждане 

2.4. Макроморфология на квазиевтектикума, образуван в термокинетични условия при въздействие с КЕП 

Глава трета
МЕХАНИЗЪМ, КИНЕТИКА И МОРФОЛОГИЯ НА ФАЗОВИ ПРОМЕНИ В ТВЪРДО СЪСТОЯНИЕ НА ЖЕЛЯЗО-ВЪГЛЕРОДНИ СПЛАВИ ПРИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ С КЕП

3.1. Механизми на миграция на атомите на желязото и въглерода

3.2. Морфология на фазовите промени в макроаспект

3.3. Кинетика и морфология на промените в графита и карбидите

3.4. Механизъм, кинетика и морфология на промените във ферита

3.5. Механизъм, кинетика и морфология в областта на фазовата граница ферит-графит

3.6. Промени в перлита и на границата перлит-графит

3.7. Морфология на квазиевтектоидните образувания и бейнита 

3.8. Морфология на мартензита и остатъчния аустенит. Обобщена схема на фазовите промени в твърдо състояние

Глава четвърта
МЕХАНИЗЪМ, КИНЕТИКА И МОРФОЛОГИЯ НА ФАЗОВИ ПРОМЕНИ ПРИ НАГРЯВАНЕ И ОХЛАЖДАНЕ ОТ ТЕЧНО СЪСТОЯНИЕ

4.1. Особености на образуването на стопилката при повърхностно въздействие с КЕП

4.2. Общи морфологични особености на охладената в условията на въздействие с КЕП стопилка

4.3. Морфология на микроквазиевтектикума байковит. Схема за формиране на структурата

4.4. Микроструктура на мартензита и остатъчния аустенит, образувани при охлаждане на стопилката

4.5. Поведение на графита и влияние върху морфологията в зоната на стопяване

4.6. Метастабилни състояния, близки до аморфните с локално разположение в структурата

Глава пета
СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НА СТОМАНИ СЛЕД ПОВЪРХНОСТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ С КЕП

5.1. Структура и свойства на уякчения слой на въглеродни и нисколегирани стомани

5.2. Механизъм на фазови промени при високоскоростна кристализация и прекрастализация на въглеродни и ниско легирани надевтектоидни стомани

5.3. Структура и свойства на уякчения слой на високолегирани с хром надевтектоидни стомани

5.4. Влияние на параметрите на лазерно въздействие върху структурата и свойствата на уякчения слой на високо легирани с хром надевтектоидни стомани

5.5. Механизъм на фазови промени при високоскоростна кристализация и прекристализация на високохромови надевтектоидни стомани

5.6. Влияние на параметрите на КЕП и предварителното закаляване върху качествата на уякчения слой на нисколегирани надевтектоидни стомани

5.7. Влияние на параметрите на КЕП и предварителното закаляване върху качествата на уякчения слой на високолегирани с хром надевтектоидни стомани 

5.8. Структура и свойства на уякчения с КЕП слой на нисколегирани надевтектоидни стомани след термично въздействие

5.9. Структура и свойства на уякчения с КЕП слой на високолегирани с хром надевтектоидни стомани след термично въздействие

5.10. Структура и свойства на уякчения с лазерно въздействие слой на високолегирани с волфрам под и надевтектоидни стомани

5.11. Структура и свойства на стомани за изработване на матрици за инструменти за гореща пластична деформация и леене под налягане след лазерно и термоциклично въздействие

Глава шеста
СТРУКТУРА И СВОЙСТВА НА ЧУГУНИ СЛЕД ПОВЪРХНОСТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ С КЕП

6.1. Основни методични постановки

6.2. Структура и свойства на уякчения с КЕП слой на перлитен сив чугун

6.3. Структура и свойства на уякчения слой на ферито-перлитни високояки чугуни

6.4. Влияние на параметрите на КЕП върху качествата на уякчения слой на сиви чугуни

6.5. Състояние на повърхността след уякчаване. Склонност към образуване на пукнатини и подход за предотвратяването им

6.6. Влияние на изходния материал и параметрите на въздействие с КЕП върху свойствата на уякчения слой

ЛИТЕРАТУРА