Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Стволови клетки

Цена: 30.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS1387
 • Автор(и):
  Стоян Чакъров, Румена Петкова, Румен Панков
 • Издател:
  АИ "Проф. М. Дринов"
 • Година на издаване:
  2014
 • Обем:
  751 стр.
 • Тип корица:
  твърда
 • Език:
  български
Няма наличност
Добави в желани

Монографията разглежда биологията и особеностите на стволовите клетки, методите и подходите за тяхното охарактеризиране, изследователската дейност върху недиференцирани и диференциращи се клетки и потенциалните приложения на клетъчната терапия. Дискутирани са подробно всички по-важни аспекти на получаването, поддържането и използването на стволови клетки и клетъчни линии в съвременни условия, като специално внимание е отделено на оценката на възможностите за клетъчна терапия със стволови клетки, включително и за изготвяне на продукти за трансплантация.

Накратко е описана хронологията на откриването на стволовите клетки и техните свойства и на развитието на тази проблематика във фундаментален и в приложен аспект. Разгледана е подробно биологията на стволовите клетки; начините за контрол върху диференциацията им, както и възможностите за дедиференциация и трансдиференциация. Представени са базовите биохимични и генетични особености, както и пролиферативният им капацитет. Отделено е внимание на маркерите за недиференцирано състояние, и, респективно, за плурипотентност. Описани са различните видове стволови клетки, като ембрионални, възрастни, индуцирани плурипотентни клетки, ракови стволови клетки и пр., в съответствие с техния произход, роля и възможности за приложение. Представени са основите на съвременните схващания за съществуване на две състояния на плурипотентните стволови клетки – "наивно" и "подготвено" (за диференциация). Специално внимание е отделено на конкретните пътища за диференциация на възрастни стволови клетки. Разгледана е съвременната уредба за биобанкиране, организация на публичните и частните банки и възможностите им за подпомагане на евентуални трансплантационни процедури.

Монографията съдържа подробен преглед на необходимостта и начините за насочване към диференциация до определен клетъчен тип, което е особено важно при опити за подготовка на трансплантационни продукти. Обсъдени са подробно имунологичните аспекти. Дискутирано е актуалното състояние на възможностите на изследователското направление "стволови клетки", както за по-нататъшно развитие на фундаменталните изследвания в областта на медико-биологическото познание, така и за многобройните очаквани от обществото приложни аспекти.

 

Съдържание
 
 
 
От авторите
Предговор
Въведение
Списък на използваните съкращения
Хронология на по-важните изследвания, довели до откриването на стволовите клетки
 • Откриване на границата на репликативно стареене на клетките
 • Откриване на капацитета за клонална експанзия на стволовите клетки
 • Откриване на свойството плурипотентност на стволовите клетки
 • Развитие на изследователската дейност върху стволовите клетки през последните години
Биология на стволовите клетки
 • Основни характеристики на стволовите клетки
  • Самообновяване
  • Клетъчна ниша
  • Особености на клетъчния цикъл при стволовите клетки
  • Теломери и теломераза
  • Асиметрично делене при стволовите клетки
  • Асиметрична сегрегация на ДНК между дъщерните клетки
  • Потентност на стволовите клетки
  • Молекулни механизми на плурипотентността и сигнализационни пътища, участващи в поддържането на недиференцираното състояние на клетката
  • Епигенетична регулация на хроматиновата структура в стволовите клетки
  • Некодиращи РНК и плурипотентност
  • Особености на метаболизма на стволовите клетки
  • Обвързване (commitment) на стволовите клетки към определен път на диференциация
  • Способност за вграждане на различен клетъчен контекст
Молекулни маркери, характеризиращи недиференцираното състояние на клетките
 • Oct4
 • Sox2
 • Nanog
 • Други маркери, типични за недиференцираното състояние
Типове стволови клетки
 • Ембринални стволови клетки
 • Ембрионални герминативни стволови клетки
 • Амниотични стволови клетки
 • Стволови клетки от кръв от пъпна връв
 • Плацентарни стволови клетки
 • Възрастни стволови клетки
 • Индуцирани плурипотентни стволови клетки
 • "Наивни" и "подготвени" стволови клетки
  • Оказа се, че плурипотентните клетки всъщност не са "tabula rasa"
  • Основни различия между "наивното" и "подготвеното" състояние на плурипотентните клетки
  • Особености на прехода между "наивното" и "подготвеното" състояние
 • Ракови стволови клетки
  • Понятие за "ракова стволова клетка"
  • Ключови компоненти на сигналните пътища при раковите стволови клетки
  • Индукция към диференциация при ракови клетки. Индукционна терапия
Клетъчна диференциация и дедиференциация
 • Недиференцирано и диференцирано състояние на клетката
 • Фактори, контролиращи процеса на диференциация на клетките
  • Фактори с извънклетъчна природа
  • Вътреклетъчни фактори
  • Метилиране на ДНК
 • Подновяване на клетките във възрастния организъм
  • Диференциация на епидермалните клетки (включително секторен епител)
  • Диференциация на кръвните клетки
  • Диференциация на мускулните клетки
  • диференциация на нервните клетки
  • Диференциация на неепидермалните епителни клетки
  • Диференциация на клетките на паренхиматозните органи
 • Дедиференциация и трансдиференциация
Банкиране на стволови клетки. Правни, етични и религиозни аспетки
 • Базови дефиниции
 • Типове банки за стволови клетки
  • Типове банки за стволови клетки според вида на клетките, които получават, обработват и съхраняват
  • Типове банки за стволови клетки според реда на използване на клетките и източника на финансиране на своите дейности
 • Нормативна уредба на научно-изследователската дейност върху стволови клетки и тяхната употреба
  • Ситуацията в България по отношение на законовата уредба за научно-изследователската дейност върху стволови клетки и тяхната употреба
  • Банкиране на стволови клетки от кръв от пъпна връв
  • Банкиране на "възрастни" стволови клетки
  • Банкиране на ембрионални стволови клетки
 • Преглед на възгледите на големите световни религии върху статуса на ембрионите и фетусите като човешки същества
 • Основни параметри на банкирането на стволови клетки в световен мащаб
Имунологична индивидуалност и имунно отхвърляне
 • Исторически преглед - зареждане и развитие на трансплантационната наука
  • Опити за кръвопреливане
  • Опити за органна трансплантация
 • Структура и функции на главния комплекс за тъканна съвместимост (МНС)
  • Общи сведения
  • Генетика на МНС кластера
  • Номенклатура на HLA типовете
  • Практически основи на HLA типизацията
 • Механизми на имунното отхвърляне
  • Типове отхвърляне
  • Механизми на разпознаване на "своето" от "чуждото"
  • Особености на отхвърлянето на трансплантирани тъкани и органи
  • Имунологично привилегировани трансплантации
 • Стратегии за преодоляване на имунното отхвърляне на трансплантирани тъкани, органи и клетки
  • Съвместимост между донора и реципиента
  • Банки и бази данни за различни типове стволови клетки с потенциално приложение за трансплантационни цели
Имунологични и други аспекти на терапевтичните приложения на стволовите клетки
 • Дозов ефект при трансплантация на стволови клетки от кръв от пъпна връв
 • Някои по-често срещани нежелани реакции при донори и реципиенти на клетки и тъкани
  • Нежелани странични реакции при донорите
  • Нежелани странични реакции при реципиентите
  • Реакция на присадката срещу приемателя (graft-versus-host disease, GVHD)
  • Нежелани посттрансплантационни реакции, свързани с имунния компромис у реципиента
  • Туморигенни свойства на плурипотентните стволови клетки
 • Имуносупресивна терапия за лечение на различни болести и състояния при човека
 • Някои по-често срещани болести и състояния при човека, асоциирани с носителство на специфични HLA типове
 • Особености на съотношението на честотата на автоимунните заболявания при двата пола
Принципи на организацията на работата в банките за стволови клетки
 • Пространствена и архитектурна организация на банките за стволови клетки
 • Стандарти за работа със стволови клетки и клетъчни продукти
  • Общи изисквания на добрата производствена практика
  • Специфични изисквания на добрата производствена практика
  • Документиране
  • Производство
  • Качествен контрол
  • Други специални изисквания към производството на лекарствени препарати за терапия, базирана на клетъчни продукти
Проследяемост в банките за стволови клетки
 • Дефиниции
 • Идентификация на самоличността на донора
 • Кой има право да дава съгласие за даряване на клетки и тъкани
  • Получаване на съгласие за събиране на кръв от пъпна връв
  • Получаване на съгласие за използване на човешки ембриони за научно-изследователски цели
  • Получаване на съгласие за даряване на възрастни стволови клетки
 • Критерии за избор на донори
 • Лабораторни изследвания на донорите
 • Данни, изисквани и съхранявани от организациите, занимаващи се със събиране, банкиране и употреба на човешки клетки и тъкани
 • Проследяемост на пробите и конфиденциалност на личната информация
 • Проследяемост в действие: търсене на подходящ донор
  • Подбор на съвместими донори
  • В търсене на HLA-съвпадение: колко единици трябва да има в една банка, за да има шанс да бъде намерен съвместим донор
Приложни аспекти на познанията за клетъчната диференциация и трансдиференциация за целите на регенеративната медицина
 • Как да накараме стволовите клетки да произвеждат конкретно необходимия клетъчен тип
 • Дедиференциация и трансдиференциация на стволови клетки за лечение на болести при човека
 • Намаляване на туморигенния потенциал на плурипотентните стволови клетки
 • Вектори за пренос на геномни фрагменти в стволови и диференцирани клетки
Съвременно състояние на науката и медицината по отношение на приложение на терапията със стволови клетки
 • Лечение със собствените стволови клетки - осигуряване за бъдещето или богата почва за спекулации
  • Лечение на наследствени заболявания със собствени стволови клетки
  • Лечение на ракови заболявания със собствени стволови клетки
  • Състояние на науката и медицината по отношение на лечение на конкретни заболявания и състояния
 • Научна измама и непрофесионално поведение в областта на трансплантационната наука и изследванията върху стволовите клетки
  • Разлика между непрофесионална поведение в науката и научна измама
  • "Шахматната мишка" - най-простият пример за научна измама
  • Фабрикуването на експериментални данни също е прост и ефективен метод за извършване на научна измама
  • Потенциално влияние на големите фармацевтични компании
  • Представяне на неверни експериментални резултати вследствие на случайни или системни грешки
  • Клетъчна терапия, която убива
  • Недобросъвестно и/или неправилно използване на възможностите на клетъчната терапия
Речник на термините
Анотация (на български език)
Анотация (на английски език)
Съдържание (на английски език)