Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Клетъчна биология

Цена: 25.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4575

Второ преработено и допълнено издание

 • Автор(и):
  Мариан Драганов, Никола Попов
 • Издател:
  УИ "Паисий Хилендарски"
 • ISBN:
  9786192027841
 • Издание:
  второ
 • Година на издаване:
  2022
 • Обем:
  445 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Клетката е основна единица на живота. Всеки жив организъм се състои от клетки или самият той е една единствена клетка. Следователно, само ако разбираме структурата и функцията на клетките, бихме могли да направим една по-пълна оценка на потенциала на живите организми, независимо дали те са животни, растения или микроорганизми.

Ние се намираме някъде в средата на революцията в биологическите науки, която направи поразителни открития и промени разбирането ни как са организирани клетките и как те изпълняват сложните, осигуряващи живота функции.

От особена важност е изясняването на динамичната природа на клетката, нейната способност да нараства, да се размножава, да се специализира и диференцира, да реагира с адекватен отговор на различни сигнали. Клетката буди удивление с огромния си потенциал за адаптиране към промените в заобикалящата я среда, проявявайки забележителна пластичност.

В клетката има още много тайни, неизвестни за нас. Може би скоро ще научим и за тях! А до тогава: да не преставаме да учим за клетките; да продължаваме да ги изучаваме и да използваме правилно наученото, защото те носят в себе си информацията и опита за оцеляване и усъвършенстване, придобити за милиарди години на съществуване.


Въведение

 • Клетъчна теория
  • Исторически бележки
  • Постулати на клетъчната теория
 • Методи за наблюдение и култивиране на клетки
  • Светлинен микроскоп
  • Микроскоп с фазов контраст
  • Флуоресцентен микроскоп
  • Конфокален микроскоп
  • Инвертен микроскоп
  • Електронна микроскопия
  • Трансмисионен електронен микроскоп
  • Сканиращ електронен микроскоп
 • Клетъчни култури
  • Условия за култивиране
  • Видове клетъчни култури и специфична терминология
  • Субкултивиране
  • Съхраняване на клетки в неактивно състояние
  • Имена на клетъчни линии
  • Морфология на клетките в клетъчна култура
  • Клетъчни култивиране в своето начало
  • Нормални клетки в клетъчна култура
  • Използване на клетъчни култури
  • Вирусологични изследвания и производство на ваксини
  • Фундаментални изследвания
  • Генетични изследвания
  • Проучвания свързани с рака
  • Фармацевтична и биотехнологична индустрия
  • Стволови клетки
  • Клетъчно култивиране и създаване на органи in vitro

От атома до клетката

 • Нова на организация на материята
 • Химическо ниво на организация
  • Химични елементи
  • Структура на атомите
  • Йони, молекули, свободни радикали и съединения
  • Химични връзки
  • Химични реакции
  • Форми на енергия
  • Метаболизъм
  • Типове химични реакции
  • Реакции на окисление и редукция
  • Активационна енергия
  • Катализатори
 • Неорганични съединения и разтвори
  • Вода
  • Неорганични киселини, основи и соли
  • pH баланс
 • Органични съединения
  • Въглерод и неговите функционални групи
  • Въглехидрати
  • Липиди
  • Структура на липидите
  • Триглицериди
  • Неглицеролови липиди
  • Стероиди
  • Други липиди
  • Протеини
  • Аминокиселини и полипептиди
  • Нива на структурна организация на протеините
  • Ензими
  • Механизъм на действие
  • Фосфорилиране и дефосфорилиране
  • Аномалии свързани с ензими
  • Нуклеинови киселини: ДНК и РНК
  • Специални съединения
  • Нуклеотидфосфати
  • Редуциран никотинамид аденин динуклеотид (НАДН)
  • Витамини
 • Термодинамика на биологичните системи
  • Основни термодинамични понятия
  • Закони на термодинамиката
 • Резюме

Еволюция на клетките

 • Произход на живот на Земята
  • Извънземен произход на живота на Земята
  • Живот в нашата Вселена и други вселени
 • Пребиотичен период
  • Произход на Вселената
  • Произход на Земята
  • Земна атмосфера
  • До клетъчен (предклетъчен) период
  • Образуване на полимери
  • РНК може би е първичният генетичен материал
  • Възникване и развитие на мембраните
  • Клетъчен период
  • Дървото на живота
 • Еволюция на еукариотните клетки
  • От единични клетки към многоклетъчен организъм
 • Резюме

Клетъчни мембрани

 • Структура и функция на цитоплазмената мембрана
  • Химически състав на мембрани
  • Мембранни липиди
   • Фосолипиди
   • Сфинголипиди
   • Холестерол
  • Особености на липидния бислой в различните мембрани
  • Протеини на биомембраните
  • Въглехидрати
  • Структура на биомембраните
  • Модели на биомембрани
  • Асиметрия на биомембраните
  • Флуидност на биомембраните
  • Поддържане на мембранната флуидност
  • Подвижност на мембранните липиди
  • Подвижност на мембанните протеини
  • Контрол върху подвижността на мембранните протеини
  • Значение на мембранната флуидност
  • Взаимодействие между мембранните компоненти
 • Синтез на нови мембрани
 • Пренос на вещества през клетъчната мембрана
  • Пасивен транспорт
  • Проста дифузия през липиден бислой
  • Дифузия на йони през мембранни йонни канали
  • Облекчена дифузия
  • Активен транспорт
  • Първичен активен транспорт
  • Натриево-калиева помпа
  • Протонни помпи
  • Калциева помпа
  • Типове трансмембранни помпи
  • ABC-транспортьори
  • (MDR) ABC транспортьори
  • Човешки Р глокопротеин
  • ABCC1 и ABCG2
  • Вторичен активен транспорт
  • Транспорт в мехурчета
  • Ендоцитоза
  • Ендозомален компартамент
  • Кларитин-зависима ендоцитоза на рецептори, лиганди и течности
  • Рецепторно-медиирана ендоцитоза
  • Вируси и рецепторно-медиирана ендоцитоза
  • Пиноцитоза
  • Фагоцитоза
  • Екзоцитоза
  • Екзозоми
  • Трансцитоза
 • Резюме

Сигнална трансдукция

 • Сигнални молекули
 • Рецептори на повърхността на клетката
 • Сигнални пътища
  • Сигнални пътища, използващи вторичен месинджър
  • Цикличен АМФ и протеин киназа А
  • Вторични месинджъри, получени от фосфолипид
  • Сигнализиране с участието на протеин-тирозин киназни рецептори
  • JAK-STAT сигнализиране
  • Сигнална трансдукция и отстраняване на инхибитор
  • Wnt път на сигнализация
  • NF-kB сигнален път
  • Hedgehod (Hh) сигнализиране
  • Сигнализиране чрез MAP киназна каскада
  • NO като сигнална молекула
  • Сигнална трансдукция и стероидни хормони
  • Пътища за сигнална трансдукция при растенията
 • Резюме

Взаимодействие между клетките и тяхното обкръжение

 • Екстрацелуларен матрикс
  • Колагени
  • Еластин
  • Фибронектин
  • Ламинини
  • Нидогени
  • Хидросиапатит
  • Протеоглокани
 • Взаимодействие на клетките с ЕЦМ
  • Фокални адхезии
  • Интегрини
  • Хемодезмозоми
  • Клетъчна миграция
  • Дуротаксис
  • Механотрасндукция
  • Адхезионни молекули при растенията
 • Междуклетъчни контакти
  • Клетъчни адхезионни молекули
  • Селектини
  • Суперсемейство имуноглобулини
  • Кадхерини
  • Специализирани междуклетъчни контакти
  • Контакти за механично свързване
  • Адхерентни контакти
  • Дезмозома
  • Плътен контакт
  • Контакти за пренос на информация
  • Цепнатовиден контакт
  • Синаптичен контакт
  • Плазодерма
 • Резюме

Цитоскелет

 • Микрофиламенти
  • Разпространение на актин
  • Образуване и разпадане на актинови филаменти
  • Актин-свързващи протеини
  • Актин в клетъчно ядро
 • Междинни филаменти
  • Протеини на междинните филаменти
  • Структура на протеините на междинните филаменти
  • Сглобяване на междинните филаменти
  • Стабилност и динамика на междинните филаменти
  • Топология и роля на междинните филаменти
 • Микротръбички
  • Тубулини
  • Структура на микротръбички
  • Протеини асоциирани с микротръбички
  • Центрове за организация на микротръбички
 • Микротръбички на цитоскелета и моторни протеини
  • Моторни протеини
  • Механика на моторните протеини
  • Кинезини
  • Движение на кинезина
  • Кинезин-медииран транспорт на органели
  • Динеини
  • Цитопламен динеин
  • Миозин
  • Конвенционални (клас II) миозини
  • Неконвенционален миозин
 • Центрозма
  • Функционална активност на центрозмата
  • Центриоли
  • Структура и организация на центриоли
  • Динамика и дуплициране на центриоли
  • Перицентриоларен материал
 • Митотично вретено
  • Структура на митотичното вретено
  • Делитеното вретено по време на митоза
  • Обобщение на митотичните движения
  • Стабилност на клетъчните структури изградени от микротръбички
 • Реснички и камшичета
  • Интрафлагеларен транспорт
  • Движение на реснички и камшичета
  • Първична ресничка
  • Бактериален флагелум
  • Архелум
  • Заболявания свързани с реснички и камшичета
  • Цилиопатии
 • Резюме

Рибозоми

 • Структура на рибозомите
  • Прокариотна рибозома
  • Еукариотна рибозома
 • Функция на рибозомите
  • Инициация на транслацията при прокариоти
  • Инициация на транслацията при еукариоти
  • Елонгация на полипептидната молекула
  • Терминация на транслацията
 • Резюме

Компартменти на ендомембранната система

 • Ендоплазмен ретикулум
  • Грануларен ендоплазмен ретикулум
  • Синтез на протеини на рибозоми свързани с мембрани
  • Мембранно-свързани рибозоми и транслация
  • Посттранслационен процесинг в ГЕР
  • Гликозилиранр в ГЕР
  • Биосинтез на мембрани в ГЕР
  • Синтез на мембранни протеини
  • Синтез на мембранни липиди
  • Агрануларен ендоплазмен ретикулум
  • Функции на агрануларния ендоплазмен ретикулум
  • Синтез на стероидни хормони
  • Метаболизъм на въглехидрати
  • Детоксикация на вредни вещества
  • Депо на калциеви йони
 • Комплекс на Голджи
  • Структура на комплекса на Голджи
  • Функции на комплекса на Голджи
  • Посттранслационен процесинг на протеини
  • Липиден метаболизъм в КГ
  • Синтез на полизахаридите в КГ
  • Сортиране на протеини и тяхното експортиран от КГ
  • Движение на материалите през КГ
  • Клетъчно-специфични функции на КГ
  • Лизозоми
  • Фагоцитоза и автофагия
  • Болести и лизозоми
  • Клетъчни вакуоли
  • Вакуоли в растителна клетка
  • Физиологични активности на вакуолите в растителните клетки
 • Резюме

Биоенергетика и метаболизъм

 • Митохондрии
  • Разпространение на митохондрии
  • Форма на митохондрии
  • Големина на митохондрии
  • Брой митохондрии в клетка
  • Локализация на митохондриите
  • Структура на митохондрия
   • Външна митохондриална мембрана
   • Междумембранно пространство
   • Вътрешна митохондриална мембрана
   • Дихателна верига
   • Структура на АТФ-синтазата
   • Аномалии на кристите
   • Митохондриален матрикс
   • Цикъл на трикарбоксилните киселини
  • Митохондриален геном
  • Митохондриални рибозоми
  • Аномалии в митохондриалния геном
  • Транспорт през митохондриалните мембрани
  • Функции на миохондриите
   • Клетъчно дишане
   • Механизъм на окислителното фосфорилиране
  • Хемиосмотична теория
   • Синтез на АТФ
   • Транспорт на метаболити през вътрешната митохондриална мембрана
   • Окисление на мастни киселини
   • Удължаване на мастни киселини
   • Неутрализиране на вредни вещества
   • Други функции
  • Получаване на нови митохондии
  • Произход на митохондриите
 • Хлоропласти и други пластиди
  • Хлоропласти
   • Разпространение на хлоропласти
   • Форма на хлоропласти
   • Големина на хлоропласти
   • Брой хлоропласти
   • Локализация на хлоропласти
  • Структура на хлоропласт
   • Външна хлоропластна мембрана
   • Вътрешна хлоропластна мембрана
   • Стромула (stromule)
   • Тилакоидна мембрана
  • Строма
  • Геном на хлоропласт
   • Хлоропластидни рибозоми
  • Импорт и сортиране на хлоропластидни протеини
   • Фотосинтетични пигменти
  • Фотосистеми и реакционни центрове
  • Фотосинтеза
   • Светлинна фаза на фотосинтезата
   • Фотофосфорилиране
   • Реакции на фиксация на въглерод
  • Други пластиди
  • Получаване на нови хлоропласти
  • Произход на хлоропласти
 • Пероксизоми
  • Функции на пероксизоми
  • Формиране на пероксизоми
  • Аномалии в пероксизоми
 • Резюме

Клетъчно ядро

 • Основни функции на ядрото
 • Ядро в еукариотна клетка
  • Брой ядра
  • Местоположение на ядрото в клетката
  • Форма на ядрото
  • Големина на ядрото
 • Ядрена обвивка
  • Ядрена ламина
 • Ламинопатии
  • Ядрен поров комплекс
  • Транспорт между нуклеоплазма и цитоплазма
  • Ядрената обвивка по време на митоза
 • Нуклеоплазма
  • Ядрен матрикс
 • Субядрени структури
 • Ядърце
  • Структура на ядърце
  • Нуклеарни петънца
  • Телца на Кахал
  • PML-телца
  • Gem телца
 • Хроматин
  • Хроматин на интерфазното ядро
  • Химичен състав на хроматина
 • Репликация на ДНК
  • ДНК полимерази
  • ДНК полимерази при прокариоти
  • ДНК полимерази в еукариотни клетки
  • Полмеризация на нуклеотиди
 • Репликация при прокариоти
 • Репликация при еукариоти
  • Точка на начало на репликация
  • Типове ДНК последователности
  • Край на репликацията
  • Теломери
  • Теломераза, Теломери, "лимит на Хайфлик", клетъчно стареене рак
 • Транскрипция на РНК молекули
  • РНК полимераза
 • Информационна РНК
  • Синтез на иРНК молекули
  • Инициация на транскрипцията
 • Некодиращи РНК молекули
 • Транспортна РНК
  • Рибозомна РНК
  • Малки интерфериращи РНК молекули
  • Малки нуклеарни (ядрени) РНК молекули
  • Малки нуклеарни РНК молекули
  • Малки темпорални РНК молекули
  • Малки РНК молекули, взаимодействащи в Piwi-протеини
  • Други некодиращи РНК молекули
 • Протеини на хроматина
  • Нива на структуриране на хроматина
  • Морфология на митотичните хромозоми
  • Центромер
  • Кинетохор
  • Скелет на митотичната хромозома
  • Кариотип
 • Резюме

Клетъчен цикъл и клетъчно делене

 • Клетъчен цикъл
  • Фази на клетъчния цикъл
  • Интерфаза
  • Контрол върху клетъчния цикъл
  • Циклин-зависими кинази
  • Циклини
  • Контролно-пропускатели пунктове в клетъчния цикъл
 • Клетъчно делене
  • Събития по време на Митоза
  • Варианти на митоза
  • Клетъчно делене - Цитокинеза
   • Амитоза
   • Ендоредупликация
   • Политенни хромозоми
 • Резюме

Програми за клетъчна смърт

 • Философията на една клетка за живота и смъртта
 • Програмирана клетъчна смърт
  • Апоптоза и Некроза
  • Некроза
  • Апоптоза
  • Индуциране на апоптоза
  • Каспази
  • Сигналли и пътища за Апоптоза
  • Външен път на апоптоза
  • Вътрешен път на апоптоза
  • Митохондии и апоптоза
  • Ранни събития на апоптоза
  • Вирусна апаптотична мимикрия
  • Отстраняване на апоптотични клетки
  • Апоптоза при растителни клетки
 • Некроптоза
 • Нетоза
  • Механизъм на действие
  • NET
  • Самоубийствена нетоза
  • Витална нетоза
  • Отрицателни ефекти на нетозата
 • Резюме

Клетъчно стареене, клетъчна патология, ракови клетки

 • Стареене
  • Биологични основи на стареенето
  • Теории за стареенето
   • Теория за свободните радикали
   • Хипотеза "катастрофа от грешки"
  • Генетика на стареенето - биологичен часовник
   • Биомаркери на стареенето
   • Биологичен часовник, който измерва стареенето
   • Хипотеза за теломерното скъсяване
  • Теория Епигенетичен часовник на стареенето
   • Преждевременно стареене
  • Клетъчно остаряване
  • Стволови клетки и стареене
 • Ракови клетки и рак
  • Типове рак
  • Особености на раковите клетки
  • Фенотипни особености на ракови клетки в условия in vitro
  • Причини за рак
  • Хромозомни алтерации
  • Туморни вируси
  • Канцерогени от околната среда
  • Генетични основи на рака
  • Онкогени
  • Тумур-суперсорни гени
  • Ретинобластома
  • Ролята на р53
  • Стратегии за борба с рака
 • Резюме

Клетъчна диференциация и развитие

 • Основни особености на развитието
  • Размножаване
  • Полови клетки
  • Образуване на полови клетки
  • Клетки на зародишната линия
  • Мейоза
   • Мейоза I
   • Овогенеза
   • Спермогенеза
  • Оплождане
   • Събития предхождащи оплождането
   • Старт на развитието и събитие след оплождане
 • Клетъчни диференциране
  • Константност на ДНК
  • Молекулни основи на клетъчната диференциация
  • Регулация на генната експресия
  • Диференциална генна активност
  • Роля на извънклетъчните сигнали
  • Модели на клетъчна диференциация
  • Стволови клетки
   • Особености на стволовата клетка
   • Клетъчно делене на стволови клетки
   • Потентност на клетките
   • CD-маркери
   • Ембрионални стволови клетки
  • Стволови клетки на възрастен организъм
   • Специалните места, които обитават стволовите клетки
   • Мултипотентни стволови клетки във възрастен организъм
   • Специални места, които обитават стволовите клетки
   • Мултипотентни стволови клетки във възрастен организъм
   • Мултипотентни хемопоетични стволови клетки
   • Мезенхимни стволови клетки
   • Стволови клетки в тънко черво
   • Трансдиференциация
 • Резюме

Речник
Азбучен указател
Използвана литература