Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Саливарна диагностика

Цена: 22.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4483

Минало, настояще и бъдеще

 • Автор(и):
  Марияна Георгиева Йорданова,
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-619-241-238-8
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2022
 • Обем:
  167 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

Една от основните цели на съвременната медицина е ранната диагностика, осъществявана с помощта на достъпни, чувствителни и специфични биомаркери. По разбираеми причини изследването им в биологични течности, добити по неинвазивен начин, се счита за голямо предимство.Ето защо слюнката отдавна привлича вниманието като алтернатива на кръвта и другите телесни течности за диагностициране и мониторинг на различни заболявания. Някога смятана за чист храносмилателен сок, днес тя се приема за биологична течност с безброй полезни функции, способна пда даде съществена информация за човешкото здраве и за качеството на живота. Въпреки това, слюнката е слабо познат биофлуид, който не се използва рутинно в практиката и често се игнорира от терапевтите в диагностичния процес. Изследването на биохимични показатели и маркери в слюнка се явяваособено интересна област, поради което придобива все по-голямо зна рчение в стоматологията, физиологията, ендокринологията, педиатрията, имунологията, клиничната патология, токсикологията, психологията, съдебната и спортната медицина (Chiappin, S et al., 2007; Martí-Álamo, S et al., 2012). Бариерите пред широкото прилагане на слюнката през послед ното десетилетие до голяма степен са преодолени и биофлуидът нами ра своето приложение при скрининг, диагноза, както и при мониториране състоянието на здраве и болест. Лесното и неинвазивно добиване на  слюнката, с необременяваща за пациента процедура, я прави предпочи хтан биологичен материал при невъзможност за вземане на кръвна проба или нейното компрометиране, особено при малки деца. Популяризирането на слюнката като биологичен материал е от съществено значение за съвременната лабораторна медицина. 
 

НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ..................................................... 6
ПРЕДГОВОР ............................................................................................................ 7
РЕЦЕНЗИИ............................................................................................................... 9
I. СЛЮНКАТА КАТО БИОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ.......................................... 20
II. ИСТОРИЧЕСКИ ФАКТИ И ПРЕДСТАВИ ЗА СЛЮНКАТА....................... 21
IІІ. НАСТОЯЩИ ПОЗНАНИЯ ЗА СЛЮНКАТА ............................................... 25
1. Образуване и функции на слюнката ................................................................ 25
1.1. Образуване .................................................................................................. 25
1.2. Функция на слюнката................................................................................. 28
2. Състав на слюнката............................................................................................ 30
2.1. Неорганични компоненти .......................................................................... 31
2.2. Слюнчени протеини .................................................................................. 31
3. Слюнчени ензими .............................................................................................. 33
3.1. Храносмилателни ензими.......................................................................... 33
3.1.1. Алфа-амилаза .................................................................................. 33
3.1.2. Липаза .............................................................................................. 34
3.2. Ензими на тъканна некроза ....................................................................... 35
3.3. Ензими на нарушен костен метаболизъм и костна деструкция ............ 36
4. Клетъчен състав на слюнката ........................................................................... 37
4.1. Епителни клетки ......................................................................................... 37
4.2. Левкоцити.................................................................................................... 38
4.3. Еритроцити.................................................................................................. 39
4.4. Бактерии ...................................................................................................... 39
4.5. Практични клинико-лабораторни изследвания относно
клетъчния състав на слюнката .................................................................. 41
5. Имунна защитна роля на слюнката .................................................................. 46
5.1. Специфични имунни фактори ................................................................... 46
5.2. Неспецифични имунни фактори ............................................................... 48
5.3. Нови възпалителни маркери ..................................................................... 51
5.3.1. Калпротектин.................................................................................... 51
5.3.2. Аденозин деаминаза ....................................................................... 52

4
6. Оксидативен стрес и антиоксидантна защита на слюнката........................... 54
6.1. Нитрати, нитрити и азотен окис (NO) ...................................................... 54
6.1.1. Синтез на азотен оксид.................................................................... 55
6.1.1.1. Ендогенен път на синтез.................................................... 55
6.1.1.2. Екзогенен път на синтез..................................................... 56
6.2. Практически клинико-лабораторни изследвания върху системата
нитрат-нитрит-азотен окис ........................................................................ 59
6.3. Оксидативен стрес...................................................................................... 60
7. Фактори, повлияващи слюнчената секреция................................................... 65
7.1. Циркаден (дневно-нощен) ритъм и циркаануален (годишен)
ритъм в секрецията на слюнка .................................................................. 66
7.2. Обонятелно-паротиден слюнчен рефлекс ................................................ 67
7.3. Телесно тегло и слюнчена секреция ......................................................... 67
7.4. Биологични вариации в зависимост от пол, възраст............................... 68
7.5. Екзогенни фактори, променящи състава и защитната способност
на слюнката ................................................................................................. 70
7.5.1. Тютюнопушене................................................................................. 70
7.5.2. Алкохол ............................................................................................. 74
7.5.3. Хранителен режим........................................................................... 75
7.5.4. Лекарствени вещества ..................................................................... 77
7.6. Психически стрес ....................................................................................... 80
7.6.1. Практически клинико-лабораторни изследвания ........................ 82
ІІІ. ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА СЛЮНКА
И НАЧИНИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ ............................................................. 85
1. Преданалитични правила и методи за събиране на слюнка .......................... 87
1.1. Вид на слюнката ......................................................................................... 88
1.2. Начин на събиране на слюнката................................................................ 88
1.3. Техниката на вземане на проби ................................................................. 89
2. Референтни граници ......................................................................................... 92
3. Аналитични методи .......................................................................................... 95
3.1. Технологични предизвикателства ............................................................. 96
3.2. Омикова диагностика ................................................................................. 98

5

ІV. ПРИЛОЖЕНИЕ НА СЛЮНКАТА В СЪВРЕМЕННИЯ
ДИАГНОСТИЧЕН ПРОЦЕС ........................................................................ 105
1. Диагноза и оценка на риска при заболявания на устната кухина в
стоматологията ................................................................................................. 105
1.1. Водолазна дейност и орално здраве........................................................ 106
2. Инфекциозни заболявания .............................................................................. 108
3. Автоимунни заболявания ................................................................................ 112
4. Злокачествени заболявания............................................................................. 114
5. Сърдечносъдови заболявания ......................................................................... 116
6. Бъбречни заболявания ..................................................................................... 118
7. Ендокринни заболявания................................................................................. 119
7.1. Приложение на слюнката при мониториране на пациенти със
захарен диабет........................................................................................... 120
8. Употреба на слюнката в токсикологията ....................................................... 121
9. Употреба на слюнката в съдебната медицина ............................................... 123
10. Слюнчена лабораторна диагностика на гастроинтестинални
заболявания..................................................................................................... 125
10.1. Стомашно-чревните заболявания – проблем на съвремието............ 125
10.1.1. Хронични гастрити .................................................................... 125
10.1.2. Слюнчена лабораторна диагностика на ХГ ............................ 126
10.2. Хронични възпалителни чревни заболявания.................................... 129
10.2.1. Слюнчена лабораторна диагностика на ХВЧЗ ........................ 130
10.3. Други гастроинтестинални заболявания ............................................ 134
11. Неврологични заболявания ........................................................................... 134
V. БЪДЕЩИ ПЕРСПЕКТИВИ НА САЛИВАРНАТА ДИАГНОСТИКА........ 137
VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.............................................................................................. 139
VІІ. БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА................................................................... 140
RESUME ............................................................................................................... 167