Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език
Начало Книги на издателство Стено Право и дипломация Специфики в режима на трудовата злополука в българското законодателство

Специфики в режима на трудовата злополука в българското законодателство

Цена: 18.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  KS4226

Монографичният труд би могъл да представлява интерес както за обучаващи се лица – студенти и докторанти, така също и за практикуващи в областта на трудовото и осигурително право

 • Автор(и):
  Марияна Ширванян
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-619-241-185-5
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2021
 • Обем:
  244 стр.
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Добави в желани

„Реализирано е цялостно историческо и сравнителноправно изследване на института на трудовата злополука, като в систематизиран и в обобщен вид са очертани основните етапи в развитието на регламентацията му от началото на ХХ век до съвременните законодателни решения в международното трудово право, в правото на ЕС и в националното право. От направените анализи се отличава в конкретика взаимовръзката между международното право и правото на ЕС и тяхното проявление в традициите и развитието на изследвания институт в националното право.”

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Използвани съкращения 5
Рецензии  7
Въведение17
Глава първа: Историческо и сравнителноправно изследване на института на трудовата злополука 21
§1.1. Историческо развитие на института на трудовата злополука в международноправните актове. Институции и органи, които следят за приложението на създадените правила 22
1.1.1. Историческо развитие на института на трудовата злополука в международноправните актове 22
1.1.2. Институции и органи, които следят за приложението на създадените правила 43
§1.2. Развитие на института на трудовата злополука в актовете на европейското законодателство 49
1.2.1. Етапи в развитието на понятието в систематиката на актовете на европейското законодателство 49
1.2.2. Европейскоправни актове по уреждане на института – систематика и принципи 55
1.2.3. Актуални аспекти по уредбата на трудовите злополуки в актовете на общностното право 78

Глава втора: Правен режим на трудовите злополуки в националното законодателство 83
§2.1. Историческо развитие на института на трудовата злополука в националната правна система  83
2.1.1. Етапи в развитието на правната уредба и развитие на конституционните принципи 84

§2.2. Актуална уредба на института на трудовата злополука в българското законодателство 105
2.2.1. Правен режим на трудовата злополука в общите и специални нормативни актове 105
2.2.2. Процедури по признаване на трудовата злополука 114
2.2.3. Същност на актовете, издавани в производството по установяването на трудовата злополука 128

§2.3. Осигурителноправни и трудовоправни последици на риска трудова злополука 133
2.3.1. Осигурителноправни последиците на риска трудова злополука 133
2.3.2. Здравно осигуряване при риска трудова злополука 155
2.3.3. Трудовоправни последици и последици на риска в сферата на застраховането 159

Глава трета: Контрол за спазване на трудовото законодателство и превенция на трудовите злополуки 162
§3.1. Контролни органи и институции 162
3.1.1. Систематика и компетенция на контролните органи 162
3.1.2. Правомощия и правни актове на контролните органи 167
3.1.3. Съдебна защита срещу актовете, издавани от контролните органи 177
3.1.4. Административнонаказателна отговорност при неизпълнение на задълженията за спазване на здравословни и безопасни условия на труд. 180

§3.2. Задължения на работодателя по осигуряване на ЗБУТ и превенция на трудовите злополуки 185
3.2.1. Задължения на работодателя по осигуряване на ЗБУТ по общия закон 198
3.2.2. Задължения на работодателя по осигуряване на ЗБУТ по специалните нормативни актове 209
Заключение 222
Литература 225
Монографии и учебници 225
Статии и доклади 230
Съдебна практика 239
Информация от официалните сайтове на органите и институциите на ЕС и Република България, в това число и текстове на нормативни актове 241