Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Език
Меню
Профил
Език

Местни финанси

Цена: 15.00 лв.
 • Оценка: (0)
 • Код:
  IK00001
 • Автор(и):
  Тодорка Владимирова, Людмил Найденов
 • Издател:
  ИК "Стено"
 • ISBN:
  978-954-449-562-6
 • Издание:
  първо
 • Година на издаване:
  2011
 • Обем:
  240 стр.
 • Формат:
  165 x 240 мм
 • Тегло:
  0,200 кг
 • Тип корица:
  мека
 • Език:
  български
Няма наличност
Добави в желани

Предговор
Подготовката на студентите по финансови дисциплини ще бъде непълна, ако не се засегнат проблемите на фискалната децентрализация и принципите на организация на финансите на местните власти. Фискалната децентрализация е значим и актуален проблем и в теоретически, и в практически аспект, защото има голямо значение за повишаването на ефективността на публичния сектор – една от най-важните задачи при управлението на съвременните икономики. Предложеният учебник, надяваме се, ще даде възможност за създаването на интереси, търсене и намиране на отговори на много от спорните и дискутирани проблеми около децентрализирането на властта и фискалните ресурси в държавите. Актуални и до днес остават проблемите за това какви са ползите и рисковете от фискалната децентрализация, как да се измери тя и да се постигне желаният баланс между правомощия и възможности за тяхната реализация на местните органи на управление. Какви са практиките в това отношение в развитите страни? Авторите на този учебник си поставят скромната задача да ориентират бъдещите икономисти-финансисти в тази сложна област, в която се преплитат икономически и политически интереси и аргументи. Изложението на учебника върви от общотеоретичните постановки и представянето на основния категориен апарат към по-конкретните въпроси на фискалната децентрализация и управлението на местните финанси, както и към изясняване на практическата им реализация в по-развитите страни и в България. Учебникът е структуриран в три раздела:
Фискална децентрализация и местно самоуправление. В този раздел се представя понятието „местни финанси", дефинират се обхватът и целите на фискалната децентрализация и се прави преглед на идейната
база и съвременна теория на местните финанси. Особен акцент е поставен върху аргументирането на необходимостта, ползите и предизвикателствата (рисковете) на фискалната децентрализация. Разглеждат се показателите за измерването на степента на фискалната децентрализация и регионалната автономност и на тази основа се оценява фискалната децентрализация в България. В раздела са представени теоретичните основи на местното самоуправление, процесът на неговото административно-териториално структуриране и администриране. Подробно се разглежда децентрализацията на властта в България и характеристиките на административно-териториалните единици.
Вторият раздел е посветен на разходите на местните власти. На базата на изясняването на принципа на субсидиарност се разглежда разпределението на отговорностите между централната и местните власти, различните модели в това отношение и разходните пълномощия на местните бюджети. Прави се анализ и оценка на местните разходи в България.
В раздел трети се разглеждат приходите на местните власти. Принципно, в теоретически аспект се представят правилата за изграждане на приходната система на местните бюджети и класификацията на видовете местни приходи. Впоследствие конкретно се характеризират основните традиционни прихо-
ди за местната власт, като данъци, такси, приходи от собственост, държавни субсидии и възможностите за дългове финансиране на местните разходи. При всички форми на приходи се проследява състоянието и значението на приходната система на местните бюджети в България и финансовите взаимоотношения между различните равнища на управление.
Учебникът е предназначен за студентите-бакалаври от специалност „Финанси" и за студентите-магистри от магистърска програма „Публични финанси" при Икономическия университет - Варна, но може да се използва от широк кръг читатели, които проявяват интерес към проблемите на местните финанси.
Участието на авторите при написването на учебника е следното:
доц. д-р Тодорка Владимирова - глави 4, 7, 8, 9, 10 и 11.
гл. ас. д-р Людмил Найденов - глави 1, 2, 3, 5, б и 12.
Авторите изказват благодарност на рецензентите проф. д-р на ик. н. Цветан Коцев и доц. д-р Стефан Симеонов за направените бележки и препоръки при подготовката на учебника.

Варна, 2011 г.
Доц. д-р Т. Владимирова