Language:
Currency:
BGN
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • BGN
  • CAD
STENO Publishing House

Shopping Cart

0 items

Специфики в режима на трудовата злополука в българското законодателство

Специфики в режима на трудовата злополука в българското законодателство

Монографичният труд би могъл да представлява интерес както за обучаващи се лица – студенти и докторанти, така също и за практикуващи в областта на трудовото и осигурително право

    Code: KS4226
Autor(s):Марияна Ширванян
Publisher:STENO
ISBN:978-619-241-185-5
Edition:първо
Year:2021
Pages:244
Bookbinding:Paperback
Language:български
Price:18.00лв.
Quantity:
Send to friendRate this product
Add to wishlist Compare

„Реализирано е цялостно историческо и сравнителноправно изследване на института на трудовата злополука, като в систематизиран и в обобщен вид са очертани основните етапи в развитието на регламентацията му от началото на ХХ век до съвременните законодателни решения в международното трудово право, в правото на ЕС и в националното право. От направените анализи се отличава в конкретика взаимовръзката между международното право и правото на ЕС и тяхното проявление в традициите и развитието на изследвания институт в националното право.”

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Използвани съкращения 5
Рецензии  7
Въведение17
Глава първа: Историческо и сравнителноправно изследване на института на трудовата злополука 21
§1.1. Историческо развитие на института на трудовата злополука в международноправните актове. Институции и органи, които следят за приложението на създадените правила 22
1.1.1. Историческо развитие на института на трудовата злополука в международноправните актове 22
1.1.2. Институции и органи, които следят за приложението на създадените правила 43
§1.2. Развитие на института на трудовата злополука в актовете на европейското законодателство 49
1.2.1. Етапи в развитието на понятието в систематиката на актовете на европейското законодателство 49
1.2.2. Европейскоправни актове по уреждане на института – систематика и принципи 55
1.2.3. Актуални аспекти по уредбата на трудовите злополуки в актовете на общностното право 78

Глава втора: Правен режим на трудовите злополуки в националното законодателство 83
§2.1. Историческо развитие на института на трудовата злополука в националната правна система  83
2.1.1. Етапи в развитието на правната уредба и развитие на конституционните принципи 84

§2.2. Актуална уредба на института на трудовата злополука в българското законодателство 105
2.2.1. Правен режим на трудовата злополука в общите и специални нормативни актове 105
2.2.2. Процедури по признаване на трудовата злополука 114
2.2.3. Същност на актовете, издавани в производството по установяването на трудовата злополука 128

§2.3. Осигурителноправни и трудовоправни последици на риска трудова злополука 133
2.3.1. Осигурителноправни последиците на риска трудова злополука 133
2.3.2. Здравно осигуряване при риска трудова злополука 155
2.3.3. Трудовоправни последици и последици на риска в сферата на застраховането 159

Глава трета: Контрол за спазване на трудовото законодателство и превенция на трудовите злополуки 162
§3.1. Контролни органи и институции 162
3.1.1. Систематика и компетенция на контролните органи 162
3.1.2. Правомощия и правни актове на контролните органи 167
3.1.3. Съдебна защита срещу актовете, издавани от контролните органи 177
3.1.4. Административнонаказателна отговорност при неизпълнение на задълженията за спазване на здравословни и безопасни условия на труд. 180

§3.2. Задължения на работодателя по осигуряване на ЗБУТ и превенция на трудовите злополуки 185
3.2.1. Задължения на работодателя по осигуряване на ЗБУТ по общия закон 198
3.2.2. Задължения на работодателя по осигуряване на ЗБУТ по специалните нормативни актове 209
Заключение 222
Литература 225
Монографии и учебници 225
Статии и доклади 230
Съдебна практика 239
Информация от официалните сайтове на органите и институциите на ЕС и Република България, в това число и текстове на нормативни актове 241

 

 
 

Shopping Cart

Cart is empty.
Scroll To Top