Currency
BGN
 • USD
 • EUR
 • GBP
 • BGN
 • CAD
Language
Menu
Profile
Language

Хигиена и Екология

Price: 15.00лв.
 • Rating: (0)
 • Code:
  KS2557

Учебник и ръководство за практически упражнения за студенти по фармация

 • Autor(s):
  Под ред. на проф. д-р П. Гацева, дм
 • Publisher:
  Lax book Plovdiv
 • ISBN:
  978-619-189-091-0
 • Year:
  2018
 • Pages:
  209
 • Bookbinding:
  Paperback
Add to wishlist

СЪДЪРЖАНИЕ:

ОСНОВИ НА ХИГИЕННАТА НАУКА

1. Хигиената като основна профилактична наука – П. Гацева

1.1. Предмет, цел, задачи, методи на хигиената

1.2. Хигиенни дисциплини. Връзка на хигиената с други медицински и немедицински науки 

1.3. Необходимост от профилактично мислене и хигиенни познания на фармацевта 

1.4. Съвременни хигиенно-екологични проблеми 

1.5. Организация за опазване и контрол на общественото здраве в България

КОМУНАЛНА ХИГИЕНА 

2. Хигиена на атмосферния въздух -П. Гацева 

2.1 Атмосфера - строеж, състав и значение. Хигиенно значение на химичния състав на атмосферния въздух 

2.2. Източници на замърсяване на атмосферния въздух 

2.3. Влияние на атмосферното замърсяване върху здравето. Мероприятия за здравна защита на атмосферата 

2.4. Физични фактори на атмосферата и тяхното здравно значение 

2.5. Хигиенно значение на климата и типовете време. Климатопрофилактика и климатолечение. 

3.Хигиена на водата – П. Гацева

3.1. Здравно значение на водата 

3.2. Здравни изисквания към питейната вода 

3.3. Питейно водоснабдяване 

3.4. Пречистване и обеззаразяване на питейните води 

3.5. Източници на замърсяване на водоприемниците 

3.6. Санитарна охрана на водоизточниците 

4. Хигиена на почвата. Очистване на населените места от отпадъци – П. Гацева 

4.1. Строеж и качества на почвата 

4.2. Химичен състав и замърсяване на почвата 

4.3. Микроорганизми и паразити в почвата 

4.4. Показатели за здравна оценка на почвата 

4.5. Очистване на населените места от твърди отпадъци 

4.6. Очистване на населените места от течни отпадъци 

5. Хигиена на населените места. Урбанизация. Хигиена нажилището 

5.1. Градообразуващи фактори - П. Гацева 

5.2. Здравни изисквания към терена и територията на населеното място - П. Гацева 

5.3. Зониране на територията на населеното място (жилищни, производствени територии, за рекреационни дейности, озеленени територии) - П. Гацева, А. Джамбов 

5.4. Устройство на уличната мрежа - П. Гацева 

5.5. Шумът в населените места - П. Гацева 

5.6. Урбанизация - П. Гацева 

5.7. Хигиена на жилището - П. Гацева 

ХРАНИ, ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ 

1. Предмет, задачи и цели на науката за храненето – П. Гацева 

2. Хранителни вещества - значение, източници, потребности – П. Гацева, Р. Василева-Желязкова, В. Атанасова 

3. Замърсяване на храните - профилактика - П. Гацева 

4. Здравословно хранене - общи принципи – П. Гацева 

5. Лечебно хранене- общи принципи и лечебни диети - П. Гацева 

6. Хранителни заболявания вследствие биологично и химично замър- сяване на храни – П. Гацева, В. Атанасова, Р. Василева-Желязкова 

6.1. Заболявания вследствие биологично контаминиране на храни 

6.2. Заболявания от химично контаминирани храни 

7. Хранителна профилактика на някои широко разпространени социално - значими заболявания. Взаимодействие между храни и лекарства – П. Гацева 

7.1. Хранителна профилактика на сърдечно-съдови заболявания 

7.2. Хранителна профилактика на диабета 

7.3. Хранителна профилактика на оксидативния стрес 

7.4. Хранителна профилактика на затлъстяването 

7.5. Хранителна профилактика на рака 

7.6. Хранителна профилактика на остеопорозата 

7.7. Хранителна профилактика на зъбния кариес 

7.8. Взаимодействие между храни и лекарства 

ТРУДОВА МЕДИЦИНА 

1. Хигиена на труда - предмет, цел, задачи, методи. Форми на трудова дейност. Съвременни проблеми, свързани с труда.Класификация на производствените вредности - П. Гацева 

2. Промишлени отрови. Основни токсикологични вредности в аптеките и фармацевтичното производство - П. Гацева 

3. Психофизиологична и ергономична оценка на труда на работещите във фармацевтични предприятия и аптеки – П. Гацева, Ст. Харизанова 

4. Промени в организма по време на работа. Работоспособност, умора, преумора. Фактори за възникване на умората. Професионални болести. Основни принципи за профилактика на професионалните болести – П. Гацева, Ст. Харизанова 

5. Общи хигиенни изисквания към химико-фармацевтичните предприятия. – П. Гацева 

6. Хигиена на труда в отделни отрасли на фармацевтичното производство – П. Гацева 

6.1. Хигиена на труда в предприятия за химико-фармацевтичен синтез 

6.2. Хигиена на труда в галеновото производство (Биологична / натурална / екстракция )

6.3. Хигиена на труда в производството на антибиотици 

6.4. Хигиена на труда при производство на готови лекарствени форми..112

7. Здравни изисквания към аптеки и дрогерии. Здравен контрол над лекарствените средства – П. Гацева, В. Атанасова 

ХИГИЕНА НА ДЕЦАТА И ПОДРАСТВАЩИТЕ 

1. Актуални проблеми на хигиената на децата и подрастващите. Учебна натовареност. Профилактика на умората и преумората в училищна възраст – П. Гацева 

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРАКТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ 

1. Хигиенна характеристика, методи за изследване и здравна оценка на микроклимата – В. Атанасова 

2. Методи за оценка на комплексното действие на микроклимата – Р. Василева 

3. Изисквания към звуковия комфорт, измерване и оценка на шумовите нива – П. Гацева, А. Джамбов 

4. Хигиенна оценка на осветлението – Е. Тосева 

5. Хигиенна оценка на някои химични замърсители в атмосферата. Методи за оценка на влиянието им върху организма. Методи за изследване на прах, оловни и живачни аерозоли, въглероден моно- и диоксид. Здравен риск и профилактика на работещите в среда с химични вредности във въздуха – В. Атанасова, Е. Тосева 

6. Хигиенни изисквания към качествата на питейната вода и водоснабдяването – П. Гацева, Ст. Харизанова 

7. Обеззаразяване на питейната вода – показатели за оценка – П. Гацева, Ст. Харизанова 

8. Здравен контрол на хранителни продукти. Здравна експертиза на мляко – Р. Василева-Желязкова 

ЛИТЕРАТУРА 

ВЪПРОСИ ЗА ТЕСТОВО ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ПО ХИГИЕНА И ЕКОЛОГИЯ - В. Атанасова, Р. Василева-Желязкова, Ст. Харизанова, Е. Тосева, А. Джамбов, П. Гацева 

 

ВЪПРОСИ ЗА ТЕСТОВО ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ - Зл. Стойнева